🚀 Zdarma poštovné na objednávky nad 50 €

PRÁVNY OZNAM A PODMIENKY POUŽITIA IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV

V súlade s povinnosťou o informovanosti podľa článku 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla o Službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode, nasledujúce informácie sú uvedené dolu:

Spoločnosť, ktorá vlastní túto webovú stránku je firma The Story Tailors, S.L., zaregistrovaná adresa c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, s daňovým registračným č. B-66606617, zaregistrovaná v Obchodnom registri v Barcelone, súbor 44,989, zväzok 213, strana 473454, tretí zápis.

Kontaktný email: contact@mymagicstory.com
Tel. č. zákazníckeho servisu: (+34) 669005618 
Správcu ochrany údajov (SOÚ): Santiago Zamora: szamora@icab.cat

Informácie obsiahnuté na www.mymagicstory.com predstavujú informačnú službu so širokou škálou produktov a tovarov ponúkaných firmou The Story Tailors, S.L. (ďalej len The Story Tailors) v oblasti personalizovaných detských kníh a literárnych publikácií cez webovú stránku, na ktorej je ponúkaný prístup k širokej škále obsahu v rámci daného sektoru.

Používaním stránky www.mymagicstory.com, vrátane prvého spojenia, z vás robí zákazníka a ako taký súhlasíte so všetkými opatreniami v tomto dokumente.

The Story Tailors, S.L. môžu kedykoľvek zmeniť obsah, dizajn a štruktúru www.mymagicstory.com a tiež aj tieto opatrenia bez upozornenia, ak neovplyvňujú garantovanie práv zákazníka a klienta.SÚHLASENIE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA

Prístup k webovej stránke www.mymagicstory.com si vyžaduje súhlas s podmienkami, zásadami a právnym oznamom, ktoré sú momentálne platné na webovej stránke a môžu byť zmenené bez predchádzjúceho oznamu, ak zmeny nie sú význačné. Prezeranie a používanie našej stránky spolu s rôznymi formulármi vyžaduje bezvýhradné prijatie všetkých týchto podmienok, keď nám dáte svoje osobné údaje.

Používatelia majú prístup na www.mymagicstory.com na vlastnú zodpovednosť, používajú ju v súlade so zákonmi a nepodniknú nič, čo by mohlo spôsobiť preťaženie, poškodenie a odstavenie našej webovej stránky, serverov alebo počítačového zariadenia.

Používatelia sú zodpovední za škody, ktoré vzniknú z takéhoto neoprávneného používania. Prístup na www.mymagicstory.com si vyžaduje zásah tretej strany operátorov a preto môže byť taký prístup prerušený, zrušený a neprístupný kvôli príčinám mimo našu kontrolu.

The Story Tailors neprijímajú nijakú zodpovednosť za škody a straty, ktoré vzniknú z tohto dôvodu. Je na používateľoch, aby podnikli kroky na prevenciu vírusov, červov a iných elementov, ktoré by mohli zasiahnuť ich počítačový systém.

Používatelia nemôžu používať túto webstránku na nijaké ilegálne aktivity, na porušovanie zákonov a povolení. Požívatelia súhlasia a prijímajú všetky inštrukcie uvedené na tejto webstránke.DUCHOVNÉ VLASTNÍCTVO (značka MY MAGIC STORY)

Zdrojový kód, grafický dizajn, obrázky, ilustrácie, fotografie, animácie, softvér, audio-vizuálny obsah, text a všetky informácie, vrátane jasných znakov alebo iné práva na industriálny majetok, a všetok obsah na
www.mymagicstory.com je chránený španielskym právom o duchovnom a industriálnom vlastníctve v prospech The Story Tailors. Úplné alebo čiastočné reprodukovanie webstránky, počítačových procesov, verejnej komunikácie, distribúcie, difúzie, modifikovanie, transformovanie alebo akékoľvek iné zneužívanie nie je dovolené bez písomného povolenia vlastníkov, The Story Tailors, podľa opatrení v článku 8 a 32, druhý odstavec Zákona o duševnom vlastníctve.

Prístup a používanie webstránky neznamená ukončenie práv využívania obsahu. Používatelia môžu používať obsah na webstránke iba a exkluzívne pre osobné potreby a súkromné použitie. Akékoľvek použitie na obchodné účely a podobné activity je vyslovene zakázané. Všetky práva odvodené od duševného vlastníctva sú vyslovene rezervované The Story Tailors.

The Story Tailors bude sledovať dodržiavanie všetkých horeuvedených podmienok a správne používanie obsahu webstránok, využívajúc občianske a kriminálne zákony v prípade, že používatelia porušia a napadnú niektoré z týchto práv.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prístup na webstránku a jej používanie neznamená zber osobných údajov používateľov The Story Tailors. Avšak vás tu informujeme, že ak The Story Tailors vyžaduje osobné informácie, plne vás o tom budeme informovať v súlade s člankom 13 Regulácie EÚ 2016/679 z 27. Apríla (GDPR) o Regulácií všeobecnej ochrane osobných údajov, pomocou právneho oznamu a oznamu o ochrane osobných údajov.

Zber osobných údajov v informačných formulároch alebo počas kúpy produktu je predmetom automatického alebo miešaného prístupu a zapracované do korešpondujúcich súborov, ktorých vlastníctvo korešponduje s The Story Tailors.

Zber a automatizácia spracovania osobných údajov má za cieľ dodržať kontkraktuálny vzťah, ktorý môže vzniknúť so The Story Tailors a tiež správu, administráciu, informácie, zaobstaravanie a vylepšenie služieb, ktoré sa používateľ rozhodne objednať.

V pravidlách o ochrane osobných údajov, dokument, ktorý dopĺňa tento dokument, sú detajlne opísané procesy a cieľ zberu nám poskytnutých údajov.

The Story Tailors podnikli potrebné technické a organizačné kroky, aby zabezpečili bezpečnosť informácií a aby zabránili pozmeneniu, strate, neoprávnenému zaobchádzaniu alebo prístupu berúc do úvahy úroveň technológií, druh uskladneních údajov a riziko, akému sú vystavené, či už ľudskej aktivite alebo fyzickému či naturálnemu prostrediu. Technické a organizačné kroky budú podniknuté, aby sa zabezpečila základná bezpečnosť ako sú dôvernosť údajov, chápaná ako limitácia prístupu k informáciám neoprávnenými ososbami, ďalej integrita, chápaná ako údržba spoľahlivých, kvalitných informácií a prístupnosť, chápaná ako garancia prístupu k informačnému systému na žiadosť autorizovaného používateľa.

Táto strana nepreberá nijakú zodpovednosť za nepravdivé poskytnuté informácie, je schopná podniknúť kroky, bez odmietnutia, ktoré taká situácia vyžaduje. Korporácia momentálne neprideľuje vaše údaje. Akékoľvek možné pridelenie bude v súlade s legislatívou a na základe vašeho vysloveného súhlasu, pretože je to absolútne nutné pre entitu a pridružené opatrenia zmluvnej služby.

Na záver vás informujeme, že The Story Tailors vám môžu posielať emailové správy, vrátane infoletákov s informáciami o aktuálnych novinkách, zľavách a akciách, ktoré by vás mohli zaujímať.COOKIES

Všetky informácie o cookies, ktoré používame na našej webstránke www.mymagicstory.com sú opísané v dokumente ochrana osobných údajov a cookies (informácie o cookies sa nachádzajú v dokumente Ochrana osobných údajov a cookies).DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Kontaktné údaje o zodpovednej osobe:
“The Story Tailors, S.L.”, adresa C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, daňové registračné č. B-66606617.Email zákazníckeho servisu: contact@mymagicstory.com.
The Story Tailors, S.L. má správcu osobných údajov na adrese: szamora@icab.cat.

Cieľom zaobchádznia: správa nákupu personalizovaných detských, vzdelávacích literárnych publikácií, prípadne infoletákov. Právny dôvod: s jednoznačným súhlasom, ak sú právne podmienky na našej webstánke prijaté. Recipienti: údaje nebudú transferované tretím stranám, ak na to nie sú právne dôvody, alebo pre úlohy nevyhnutné k vyplneniu zmluvnej služby. Na tento účel vás informujeme, že vaše údaje, ak je to striktne nevyhnutné, budú zdieľané s tlačiarňou a doručovacou službou v rámci ich geografických umiestnení. A to z dôvodu vyprodukovania výrobku, zaslania a doručenia zásielky. Elektronické informačné komunikácie a infoletáky vám doručíme cez emailovu marketingovú spoločnosť Mailchimp. Práva: klient má právo na prístup, rektifikáciu, nesúhlas a zmazanie adresy zadanej v informačnej sekcii (v kancelárii alebo emailom na adrese uvedenej hore v tomto dokumente) a aj na našej webstánke. Tiež vás informujeme, že toho koho sa to týka, že má právo žiadať portabilitu údajov, a ak je to možné, limitáciu zaobchádzania, keď cieľ je už irrelevantný a to špecificky námietkou na konkrétne zaobchádzanie s údajom. Zainteresované a ovplyvnené strany majú právo stiahnuť svoj súhlas kedykoľvek. Ďalej, klienti a používatelia, ktorých sa to týka, majú právo nakontaktovať Agentúru pre ochranu osobných údajov, entitu spravujúcu aspekty týkajúce sa žiadosti o aplikovanie regulácii o ochrane osobných údajov a ktorej klienti môžu adresovať svoje želania. Webstránka je www.agpd.es. Pôvod: pôvod je zainteresovaná strana a jej rodičia alebo poručník. Údaje sú potrebné na základnú identifikáciu, na základnej úrovni a všeobecného charakteru. Zachovanie údajov: údaje sa zachovajú tak dlho, kým o to obe strany majú záujem počas trvania vzťahu a so súhlasom. Údaje budú v spoločnosti v súlade s platnými zákonmi pokiaľ nevyprší štatút limitu. Medzinárodný transfer: momentálne sa žiadne nerobia. Dodatočné informácie: informačné cesty:
1 – Email: contact@mymagicstory.com.
2 – Telefón: zavolanie na náš zákaznícky servis (+34) 669 005 618, kde vás obslúži náš zamestnanec.
3 – Kancelária: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, Španielsko
4 – Naše právne oznamy sú zverejnené na webstránke www.mymagicstory.com, konkrétne v sekcii “Právny oznam”, “Ochrana osobných údajov” a v kontaktných formulároch.OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

The Story Tailors neakceptujú zodpovednosť za žiadne škody a straty, ktoré sú výsledkom používania obsahu webstránky. Používatelia, ktorí používajú obsah, preberajú plnú zodpovednosť.

The Story Tailors neakceptujú zodpovednosť za inklúziu akýchkoľvek obrázkov, alebo obsahu, ktorý by mohol znamenať porušenie práv vlastníctva fotografii alebo obrázkov alebo duševné a industriálne vlastnícke práva, alebo ktoré by vzniklo porušením práva v akejkoľvek oblasti; zodpovednosť zostáva na osobe, ktorá si objedná službu, ktorá sa zaviaže k právnemu prístupu k obsahu použitého na výrobu projektu, ktorý je predmetom kontraktu a ktorý je určený na súkromné použitie. Spoločnosť tiež neberie zodpovednosť za možné sémantické, gramatické a pravopisné chyby, ktoré môžu vzniknúť treťou stranou dodávateľov, keď pripravujú zmluvný produkt, lebo tieto sú zodpovednosťou dodávateľa kontraktora. Dodávateľ nebude spôsobovať uvedené chyby a viniť za ne The Story Tailors.

Podobne The Story Tailors nie sú zodpovední za možné škody, ktoré môžu vzniknúť používaním starého alebo defektného vyhľadávača, prerušenia v spojení, ktoré môžu vzniknúť počas prenosu dát, počítačových vírusov, kazov a prerušených spojení v telematickom systéme, blokovaním zapríčineným nedostatčným alebo preťaženým telefonyckým spojením, alebo poškodením spôsobeným tretími stranami neoprávneným zásahom.

Webová stránka The Story Tailors obsahuje linky k iným stránkam, ktoré môžu používateľa zaujímať.
The Story Tailors nepreberajú zodpovednosť za tieto linky, a rovnako nemôžu garantovať, že budú fungovať v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov, čo znamená, že používateľ má prístup na uvedené stránky podľa podmienok tu stanovených a na ich vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť tiež neberie na seba zodpovednosť ohľadom kontaktov, ktoré používateľ môže nadviazať cez tieto linky.

The Story Tailors neberú na seba zodpovednosť za porušenie akéhokoľvek pravidla, ku ktorému môže dôjsť, keď sa používateľ spojí s webstránkou www.mymagicstory.com alebo keď používa informície na nej obsiahnuté.

Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu, škodu alebo náklady (vrátane straty zisku), ktoré vzniknú ako priamy alebo nepriamy výsledok zlyhania alebo oneskorenia vo výkone, záväzkov podľa týchto obchodných podmienok, kvôli akémukoľvek dianiu alebo okolnosti mimo našu možnú kontrolu, vrátane, ale nie limitované na štrajky, industriálne aktivity, výpadok elektriny alebo zariadené, vládne zásahy apod.

The Story Tailors si rezervujú právo na prerušenie a zákaz, podľa vlastného uváženia a bez oznámenia v predstihu, akémukoľvek používateľovi k obsahu s obmedzeným prístupom v akejkoľvek opísanej okolnosti.LINKY

Linky, ktoré sú k stránkam tretích strán majú špecifický cieľ, menovite poskytujú používateľom iné zdroje informácií, ktoré by ich mohli zaujímať.

The Story Tailors sa usilujú pravidelne kontrolovať obsah linkov, avšak nie je možné, aby si boli vedomí obsahu neustále. Preto žiadame používateľov o spoluprácu, aby nám oznámili vždy, keď na uvedených linkoch nájdu obsah, ktorý je v rozpore so zákonom, na tento email: contact@mymagicstory.com.

The Story Tailors používajú sociálne siete na reklamu svojich akcií, produktov a služieb a tak zaujať najviac ľudí, ale právne podmienky sociálnych sieti si sociálne siete určujú samostatne.ZODPOVEDNOSŤ

V krátkosti, používatelia sú zodpovední za využívanie služieb obsahu, linkov a hypertextov, ktoré sú obsiahnuté na webstránke www.mymagicstory.com.PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zozbierané cez rôzne formuláre a webstránku sú v súlade s podmienkami o ochrane osobných údajov a týmto dokumentom. Oba dokumenty sa dopĺňajú.

Používame vyzbierané osobné údaje iba v súlade s podmienkami o ochrane osobných údajov. Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sú zásadnou súčasťou týchto obchodných podmienok, takže je dôležité, aby ste si ich prečítali. Akceptovaním týchto obchodných podmienok tiež akceptujete aj podmienky o ochrane osobných údajov.UKONČENIE

Môžeme ukončiť prevádzkovanie webstránky a prestať poskytovať služby cez našu webstránku v ktoromkoľvek momente a bez udania dôvodu a z akejkoľvek príčiny. Môžeme prerušiť prístup na webstránku v ktoromkoľvek momente, bez udania dôvodu a bez upozornenia.VÝHRADA

The Story Tailors si vyhrádzajú právo robiť zmeny a aktualizácie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v jej zmenách a prezentovaní kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Tiež si vyhradzujú právo dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť prístup na stránku z dôvodov na údržbu, opravy a zlepšenia. The Story Tailors si vyhrádzajú právo stiahnuť informácie z tejto webstránky, celé či čiastkové, podľa vlastného uváženia. Ak si používateľ prehliada webovú stránku, predpokladá sa, že si je vedomý zmien urobených na predošlých právnych oznamoch a že k nim mohlo dôjsť.PLATNÉ PRÁVO A SÚDNY SYSTÉM

Naša entita podporuje CONFIANZA ONLINE (“ONLINE TRUST”, nezisková asociácia), zaregistrovaná cez Národný register asociácií, Skupina 1, Sekcia 1, národné č. 594400, DIČ G-85804011, calle La Palma 59, Bajo A, 28015 Madrid, Španielsko. Viac informácií tu: www.confianzaonline.es.

Tieto všeobecné podmienky sú v súlade so španielskym právom. Aby sme pracovali v súlade s právom a zákonom o alternatívnom riešení dišpút, informujeme vás, že ako členovia entity a podľa zásad etického kódexu, používatelia majú prístup ku Confianza Online kvôli alternatívnemu riešeniu nezhôd (https://www.confianzaonline.es/en/consumers/how-to-file-a-claim/). Ak vznikne nezhoda ohľadom elektronických transakcií s klientom alebo ohľadom osobných údajov, sťažnosti bude riešiť Mediačná komisia z Confianza Online, ktorá je akreditovaná na riešenie nezhôd v spotrebiteľských záležitostiach. Ak vznikne konflikt ohľadom digitálnej reklamy alebo ochrane údajov, bude posunutý reklamnej komisii v AUTOCONTROL.

V súlade s Člankom 14.1 Smernice (EU) 524/2013 a s cieľom garantovania spotrebiteľského práva v akomkoľvek konflikte v rozumnom časovom období a férového riešenia, Európska Komisia poskytuje
platform na online riešenie konfliktov, ktorú môžete nájsť na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Tieto podmienky v každom ohľade podliehajú právu Španielska.

© "The Story Tailors, S.L." My Magic Story, registrované a patentované.
Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia 2. február 2021

Používame cookies 🍪

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky a ukázali vám reklamu podľa vašich preferencií analyzovaním vaších vyhľadávacích zvykov. Tu si môžete zmeniť nastavenie a tiež získať viac informácií:

ZADAJTE PREFERENCIE Súhlasím

Nastavenie cookies a webových sledovačov 🍪

Možnosti v tomto paneli vám umožnia nastaviť si súhlas s používaním cookies alebo iných identifikačných technológií, ktoré používame my priamo alebo tretie strany.

Viac informácií získate, ak si prečítate popis v každej kategórii, alebo v Podmienkach ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenie si môžete pozrieť a zmeniť kedykoľvek.