🚀 Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 375 zł

Informacja prawna i warunki korzystania z identyfikacji danych

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej podajemy następujące informacje:

Firma, która jest właścicielem tej strony internetowej to „The Story Tailors, S.L.”, z siedzibą statutową pod adresem C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 w Barcelonie o numerze rejestracji podatkowej: B-66606617, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie w tomie 44,989, arkuszu 213, karcie 473454, wpisie 3.
E-mail kontaktowy: contact@mymagicstory.com.
Numer telefonu do obsługi klienta: (+34) 669005618.
Inspektor ochrony danych (IOD): Santiago Zamora: szamora@icab.cat.


Informacje zawarte na stronie www.mymagicstory.com stanowią serwis informacyjny z różnorodną ofertą towarów i produktów oferowanych przez „The Story Tailors, S.L.” (dalej „The Story Tailors”) w zakresie spersonalizowanych publikacji literackich dla dzieci, za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie zapewniony jest dostęp do różnorodnych treści w ramach tego sektora.
Korzystając ze strony internetowej www.mymagicstory.com, włącznie z samym dostępem, stają się Państwo użytkownikiem i jako tacy zgadzają się Państwo na wszystkie postanowienia zawarte w tym dokumencie.
The Story Tailors, S.L. może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić treść, wygląd i strukturę strony www.mymagicstory.com, jak również niniejsze postanowienia, o ile nie będą one miały wpływu na gwarancje i prawa naszych klientów lub konsumentów.


AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Dostęp do strony internetowej www.mymagicstory.com wymaga akceptacji warunków użytkowania, jej polityki i informacji prawnej, które są aktualnie obowiązujące na tej stronie, bez uprzedzenia, chyba że istnieją istotne zmiany. Przeglądanie lub korzystanie z tej strony internetowej, wraz z wypełnieniem różnych formularzy, oznacza jednoznaczną akceptację tych warunków w przypadku podania danych kontaktowych.
Użytkownicy wchodzą na stronę www.mymagicstory.com na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do korzystania z niej zgodnie z prawem oraz do niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby spowodować przeciążenie, uszkodzenie lub wyłączenie strony, serwerów lub innych urządzeń komputerowych. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego zobowiązania. Dostęp do www.mymagicstory.com wymaga interwencji operatorów trzecich i dlatego taki dostęp może być zawieszony, anulowany lub niedostępny z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu.
The Story Tailors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty, które mogą powstać z tego powodu. Do użytkowników należy podjęcie odpowiednich środków w celu wykrycia i wyeliminowania istnienia wirusów, robaków lub innych elementów, które mogłyby zmienić ich systemy komputerowe.
Użytkownikom nie wolno korzystać ze strony w sposób nielegalny lub niewłaściwy, naruszający obowiązujące prawo lub zezwolenie. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich oferowanych przez nas instrukcji związanych z korzystaniem ze strony internetowej.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (marka My Magic Story)

Kod źródłowy, projekty graficzne, zdjęcia, fotografie, animacje, oprogramowanie, treści audiowizualne, teksty, jak również informacje —w tym znaki wyróżniające lub inne prawa własności przemysłowej— oraz treści zgromadzone na stronie www.mymagicstory.com są chronione przez hiszpańskie przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz The Story Tailors. Całkowite lub częściowe powielanie tej strony internetowej lub jej obróbka komputerowa, publiczne udostępnianie, dystrybucja, rozpowszechnianie, modyfikacja, przekształcanie lub jakakolwiek inna forma wykorzystania nie jest dozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela —The Story Tailors— zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32 ust. 2 ustawy o własności intelektualnej.
Dostęp do strony internetowej lub korzystanie z niej nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw do wykorzystywania jej treści.
Użytkownicy mogą korzystać z materiałów, które znajdują się na tej stronie tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych lub do prowadzenia nielegalnej działalności jest zabronione. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone przez The Story Tailors.
The Story Tailors będzie czuwać nad przestrzeganiem powyższych warunków oraz nad właściwym wykorzystaniem treści prezentowanych na jej portalu internetowym, wykonując wszelkie działania cywilne i karne, które jej odpowiadają w przypadku naruszenia lub złamania tych praw przez użytkowników.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wejście na stronę internetową lub korzystanie z niej nie oznacza, a priori, zbierania danych osobowych użytkowników przez The Story Tailors. Informujemy jednak, że w przypadku, gdy The Story Tailors zwróci się o podanie danych osobowych, użytkownik zostanie należycie poinformowany zgodnie z art. 13 europejskiego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) w sprawie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, poprzez Notę prawną i Politykę prywatności.
Dane osobowe zebrane w formularzach zapytania o informacje lub podczas procesu zakupu produktu zostaną poddane obróbce automatycznej lub mieszanej i włączone do odpowiednich plików, których właścicielem jest The Story Tailors.
Gromadzenie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych ma na celu utrzymanie stosunku umownego, który może zostać nawiązany z The Story Tailors, jak również zarządzanie, administrowanie, informowanie, świadczenie i ulepszanie usług, które użytkownik zdecyduje się zamówić.
W polityce prywatności, dokumencie, który stanowi uzupełnienie niniejszego dokumentu, wyszczególnione są procesy i cele danych, które mogą nam Państwo przekazać.
The Story Tailors podjęło niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informacji oraz uniknięcia ich zmiany, utraty lub nieuprawnionego przetwarzania lub dostępu, biorąc pod uwagę poziom technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na jakie są one narażone, zarówno ze strony działań ludzkich, jak i środowiska fizycznego lub naturalnego. Podejmowane będą środki techniczne i organizacyjne zmierzające do osiągnięcia podstawowych celów bezpieczeństwa, takich jak:
poufność, rozumiana jako ograniczenie dostępu do informacji przez osoby nieuprawnione;
integralność, rozumiana jako utrzymanie wiarygodnej, wysokiej jakości informacji; oraz
dostępność, rozumiana jako zagwarantowanie dostępu do systemu informatycznego na żądanie uprawnionego użytkownika.
Strona ta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji, mogąc podejmować i nie rezygnując z działań, które takie sytuacje mogą pociągać za sobą. Korporacja nie dokonuje obecnie cesji Państwa danych. Wszelkie ewentualne cesje będą dokonywane w pełnej zgodności z przepisami prawa i na podstawie Państwa wyraźnej zgody, lub dlatego, że jest to absolutnie konieczne dla podmiotu i związane ze świadczeniem zakontraktowanej usługi.
Wreszcie, The Story Tailors może wysyłać Państwu e-maile, w tym newsletter z informacjami o dostępnych ofertach i zniżkach, które mogą Państwa zainteresować, ale wymaga w tym celu konkretnej zgody.


PLIKI COOKIE

Wszystkie informacje na temat plików cookie, które stosujemy na stronie internetowej www.mymagicstory.com są przedstawione w naszej Polityce prywatności i plików cookie (informacje na temat plików cookie znajdują się w naszej Polityce prywatności i plików cookie).


WAŻNE INFORMACJE

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego/przedstawiciela „The Story Tailors, S.L.”, z siedzibą pod adresem C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 w Barcelonie, o numerze rejestracji podatkowej: B-66606617.
E-mail do obsługi klienta: contact@mymagicstory.com.
The Story Tailors, S.L. posiada Inspektora ochrony danych z danymi kontaktowymi:
szamora@icab.cat.

Cel przetwarzania danych: zarządzanie zakupem spersonalizowanych edukacyjnych publikacji literackich dla dzieci, a w razie potrzeby także newsletterów.

Podstawa prawna: poprzez jednoznaczną zgodę, ponieważ warunki prawne naszej strony internetowej zostały zaakceptowane.

Odbiorcy: dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieją ku temu prawne zobowiązania lub w przypadku zleceń, które są niezbędne do wykonania zleconej usługi. W tym celu informujemy Państwa, że Państwa dane, gdy jest to absolutnie konieczne, będą przekazywane do drukarni i na pocztę w obrębie ich geograficznego zasięgu. Ma to na celu wyprodukowanie produktu, wysłanie go i zarządzanie jego dalszymi losami.
Elektroniczne komunikaty informacyjne lub newslettery są wysyłane za pośrednictwem firmy Mailchimp zajmującej się marketingiem e-mailowym.

Prawa: klienci mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia danych pod adresem podanym w części informacyjnej (w siedzibie firmy lub pocztą elektroniczną lub na adres podany na początku tego dokumentu), jak również na naszej stronie internetowej. Informujemy również osoby, których może to dotyczyć, że mają one prawo do żądania przeniesienia danych oraz, w stosownych przypadkach, ograniczenia przetwarzania danych, gdy cel przestał istnieć, a także do wyraźnego sprzeciwu wobec określonego przetwarzania. Zainteresowana strona lub osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wreszcie, klienci lub użytkownicy, których dotyczy sprawa, mają prawo do skontaktowania się z Agencją Ochrony Danych – jednostką, która zarządza wszelkimi aspektami związanymi ze stosowaniem przepisów o ochronie danych i gdzie użytkownicy mogą zgłaszać lub bronić swoich interesów, jeśli sobie tego życzą. Strona internetowa znajduje się pod adresem www.agpd.es.

Pochodzenie: źródłem jest osoba zainteresowana i jej opiekunowie lub rodzice. Przetwarzane dane służą do podstawowej identyfikacji, na poziomie podstawowym i mają charakter ogólny.

Przechowywanie danych: dane będą przechowywane tak długo, jak długo strony będą miały w tym wspólny interes, ze względu na czas trwania stosunku lub poprzez zgodę. Dane pozostaną w przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu upływu wszystkich terminów przedawnienia.

Przelewy międzynarodowe: w chwili obecnej nie są wykonywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez:
1 - E-mail: contact@mymagicstory.com.
2 - Telefon: dzwoniąc na nasz numer telefonu obsługi klienta (+34) 669 005 618, gdzie nasi pracownicy udzielą Państwu pomocy.
3 – W siedzibie firmy: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 w Barcelonie.
4 - Nasze teksty prawne opublikowane na stronie internetowej www.mymagicstory.com, w szczególności w sekcjach „Nota prawna”, „Polityka prywatności” i formularze kontaktowe.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku korzystania z treści zawartych na stronie internetowej. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tych treści, biorą na siebie pełną odpowiedzialność.
The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie zdjęć lub treści, które mogą stanowić naruszenie praw do wizerunku lub praw własności intelektualnej i przemysłowej, lub które mogą stanowić naruszenie prawa w jakiejkolwiek dziedzinie; odpowiedzialność spoczywa na osobie zamawiającej usługi, która zobowiązuje się do legalnego dostępu do treści użytych do wytworzenia projektu będącego przedmiotem umowy, których wykorzystanie będzie miało charakter wyłącznie prywatny. Firma nie bierze również odpowiedzialności za ewentualne błędy semantyczne, gramatyczne lub ortograficzne, które zostaną wprowadzone przez partnera umowy podczas przygotowywania produktu będącego przedmiotem umowy, za które odpowiada partner umowy. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniał takich błędów, obwiniając za to The Story Tailor.
The Story Tailors nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z przestarzałej lub wadliwej wersji przeglądarki, przerw w połączeniu, które mogą wystąpić podczas transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii lub rozłączeń w systemie telematycznym, blokad spowodowanych brakiem lub przeciążeniem linii telefonicznych lub szkód spowodowanych przez osoby trzecie poprzez niedozwoloną ingerencję.
Strona internetowa The Story Tailor zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być interesujące dla użytkowników. The Story Tailors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te linki i nie może zagwarantować przestrzegania odpowiednich Polityk prywatności, dlatego też użytkownicy korzystają z zawartości tych stron zgodnie z warunkami korzystania określonymi w nich i na ich wyłączną odpowiedzialność. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za kontakty, które użytkownicy mogą nawiązać z ewentualnymi współpracownikami za pośrednictwem banerów.
The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów, które mogą zostać poniesione przez użytkowników podczas dostępu do strony internetowej www.mymagicstory.com lub podczas korzystania z informacji na niej zawartych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki (w tym utratę zysków), które powstają jako bezpośredni lub pośredni rezultat niepowodzenia lub opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, strajków, akcji przemysłowych, awarii dostaw energii lub sprzętu, działań rządowych i tym podobnych.
The Story Tailors zastrzega sobie prawo do przerwania lub odmowy, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, dostępu każdego użytkownika do treści z ograniczonym dostępem w każdej z opisanych okoliczności.


LINKI

Linki, które można wykorzystać do stron internetowych osób trzecich, mają określony cel, a mianowicie dostarczenie użytkownikom innych źródeł informacji, które mogą być interesujące.
The Story Tailors stara się regularnie sprawdzać zawartość swoich linków. Nie jest jednak możliwe, aby w każdej chwili być świadomym konkretnej treści proponowanych linków. Dlatego prosimy użytkowników o współpracę w przypadku dostępu do takich treści, jeżeli mogą one być sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, powiadamiając nas o tym za pomocą następującego adresu e-mail: contact@mymagicstory.com.
The Story Tailors wykorzystuje portale społecznościowe do promowania swoich wydarzeń, usług i produktów, a tym samym dotarcia do jak największej liczby odbiorców, jednak warunki prawne są ustalane przez sam portal społecznościowy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i hipertekstów zawartych na stronie internetowej www.mymagicstory.com.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe zebrane za pomocą różnych formularzy na stronie internetowej podlegają warunkom zawartym w naszej Polityce prywatności oraz w niniejszym dokumencie. Te dwa dokumenty wzajemnie się uzupełniają.
Dane osobowe, które zbieramy o użytkownikach, wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Polityka ta stanowi istotną część niniejszych warunków, dlatego ważne jest, aby ją Państwo przeczytali. Poprzez akceptację niniejszych warunków użytkownicy akceptują i zgadzają się z naszą Polityką prywatności.


ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo, aby usunąć stronę internetową lub zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania, z jakiegokolwiek powodu. Możemy przerwać dostęp do strony internetowej w każdej chwili według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.


REZERWACJA

The Story Tailors zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji zawartych na swojej stronie internetowej lub w jej konfiguracji i prezentacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ponadto zastrzega sobie prawo do czasowego i bez uprzedzenia wstrzymania dostępu do strony internetowej z powodu ewentualnych potrzeb oraz w celu przeprowadzenia konserwacji, napraw lub ulepszeń. The Story Tailors zastrzega sobie prawo do włączenia lub wycofania ze strony internetowej jakichkolwiek informacji, w całości lub w części, według własnego uznania. Przeglądanie strony internetowej przez użytkownika oznacza założenie, że zmiany w poprzednich informacjach prawnych, które mogły nastąpić, są znane.


PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki podlegają w każdym przypadku prawu hiszpańskiemu.
Zgodnie z art. 14.1 rozporządzenia (UE) 524/2013 oraz w celu zagwarantowania praw konsumentów w każdym konflikcie z terminowymi i sprawiedliwymi rozwiązaniami, Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.© „The Story Tailors, S.L.” My Magic Story, zarejestrowana i opatentowana marka.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja z dn. 2 lutego 2021 r.


Używamy plików cookie 🍪

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu ulepszenia naszych usług i wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami poprzez analizę Twoich nawyków przeglądania. Możesz zmienić ustawienia i uzyskać więcej informacji tutaj:

PREFERENCJE Zaakceptuj

Ustawienia plików cookie i trackerów 🍪

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących plików cookie lub innych technologii identyfikacji używanych przez nas bezpośrednio lub przez osoby trzecie.

Więcej informacji można znaleźć w opisie każdej kategorii lub w naszej Polityce prywatności i wykorzystania plików cookie. W każdej chwili możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory.