🚀 Fri frakt för beställningar över kr 500

RÄTTSLIGT MEDDELANDE, ANVÄNDARVILLKOR OCH IDENTIFIERING AV UPPGIFTER

I enlighet med informationsskyldigheten enligt artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel anges följande information nedan:

Företaget som äger denna webbplats är The Story Tailors, S.L. med säte på C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 i Barcelona, med skatteregistreringsnummer B-66606617, registrerat i handelsregistret för Barcelona i volym 44 989, folio 213, blad 473454, tredje inskriptionen.

E-post för kontakt: contact@mymagicstory.com.
Telefonnummer till kundtjänst: (+34) 669005618.
Dataskyddsombud: Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

Informationen på www.mymagicstory.com utgör en informationstjänst med ett varierat utbud av varor och produkter som erbjuds av The Story Tailors, S.L (nedan The Story Tailors) inom området personliga litterära och pedagogiska publikationer för barn på vår webbplats där tillgång ges till ett varierat utbud inom sektorn.

Om du använder webbplatsen www.mymagicstory.com, vilket även omfattar endast tillträde, är du en användare och i egenskap av sådan godkänner du alla bestämmelser i detta dokument.

The Story Tailors, S.L. kan när som helst ändra innehåll, utformande och struktur vad gäller www.mymagicstory.com samt dessa bestämmelser utan föregående meddelande, såvida det inte påverkar våra kunders eller konsumenters garantier och rättigheter.

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Åtkomst till webbplatsen www.mymagicstory.com kräver godkännande av användningsvillkoren och den policy och det rättsliga meddelande som för närvarande gäller för denna webbplats. Detta sker utan föregående meddelande, såvida inte betydande variationer föreligger. Att navigera på eller använda sig av denna webbplats, tillsammans med olika former av incheckningsmarkörer, innebär entydigt godkännande av dessa villkor när kontaktinformation tillhandahålls.

Användare går in på www.mymagicstory.com under eget ansvar och förbinder sig att använda webbplatsen enligt lag och att inte vidta några åtgärder som kan överbelasta, skada eller inaktivera webbplatsen, servrar eller annan datorutrustning. Användare är ansvariga för eventuella skador och förluster som kan uppstå till följd av brott mot denna skyldighet. Åtkomst till www.mymagicstory.com kräver ingripande av tredjepartsoperatörer och därför kan sådan åtkomst avbrytas, upphävas eller göras oåtkomlig på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

The Story Tailors tar inget ansvar för skador eller förluster som kan uppstå till följd av detta. Det är upp till användarna att vidta lämpliga åtgärder för att upptäcka och eliminera förekomsten av virus, maskar eller andra element som kan förändra deras datorsystem.

Användare får inte använda webbplatsen på något olagligt eller olämpligt sätt som bryter mot någon tillämplig lagstiftning eller något tillstånd. Användare godtar att de måste följa alla instruktioner vi ger i samband med användning av webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER (märket My Magic Story)

Källkoder, grafisk design, bilder, fotografier, animationer, programvara, audiovisuellt innehåll, text och information – inbegripet särskiljande skyltar eller andra industriella äganderättigheter – och det innehåll som finns samlat på www.mymagicstory.com är skyddat enligt spanska lagar om immateriella och industriella äganderätter till förmån för The Story Tailors. Hel eller delvis återgivning av denna webbplats eller databehandling, offentlig kommunikation, distribution, spridning, modifiering, transformation eller någon annan form av utnyttjande av densamma är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från webbplatsens ägare: The Story Tailors. Detta i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32, andra stycket, i immaterialrätten.

Åtkomst till eller användning av webbplatsen innebär inte att någon rätt till utnyttjande av innehållet på densamma upphör.

Användare kan endast och uteslutande använda materialet som visas på denna webbplats för personligt och privat bruk. All användning för kommersiella ändamål eller olaglig verksamhet är förbjuden. Alla rättigheter som härrör från immateriella rättigheter reserveras uttryckligen av The Story Tailors.

The Story Tailors övervakar efterlevnaden av ovanstående villkor och korrekt användning av innehållet som presenteras på företagets webbplats, och väcker talan i alla civil- och brottmål som föreskrivs i händelse av användares intrång eller brott mot dessa rättigheter.


SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Åtkomst till webbplatsen eller användning av den innebär inte på förhand att The Story Tailors samlar in användares personuppgifter. Vi informerar dig dock härmed om att när The Story Tailors begär personuppgifter kommer användaren att vederbörligen informeras om detta i enlighet med artikel 13 i den europeiska förordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR), den allmänna dataskyddsförordningen, genom det rättsliga meddelandet och integritetspolicyn.

Personuppgifter som samlas in i informationsformuläret eller under processen för inköp av produkter kommer att behandlas automatiskt eller på ett blandat sätt och införlivas i filer som ägs av The Story Tailors.

Insamling och automatiserad behandling av personuppgifter är avsett att upprätthålla ett avtalsförhållande som ingås med The Story Tailors, samt hantering, administration, information, tillhandahållande och förbättring av de tjänster som användaren beslutar sig för att avtala.

I integritetspolicyn, ett dokument som kompletterar detta dokument, finns vidare information om processerna och syftet med de uppgifter du kan komma att förse oss med.

The Story Tailors har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera informationssäkerhet och att uppgifter inte kan ändras, förloras eller användas av obehöriga. Detta med hänsyn till tekniknivån, de lagrade uppgifternas natur och de risker de utsätts för, både vad avser mänsklig hantering och den fysiska och naturliga miljön. Tekniska och organisatoriska åtgärder kommer att vidtas som syftar till att uppnå grundläggande säkerhetsmål, såsom: konfidentialitet, vilket innebär begränsning av obehörigas tillgång till uppgifter; integritet, vilket innebär upprätthållande av tillförlitlig kvalitetsinformation; samt tillgänglighet, vilket innebär en garanti för åtkomst till informationssystemet på begäran av en auktoriserad användare.

Denna part tar inget ansvar för felaktig information som uppges och kan vidta eller avstå från åtgärder som sådana situationer kan medföra. Företaget överlåter för närvarande inte dina uppgifter. Eventuell överlåtelse kommer att göras i full överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och baseras på ditt uttryckliga samtycke, eller utförs för att det är absolut nödvändigt för enheten och kopplat till tillhandahållande av den avtalade tjänsten.

Slutligen kan The Story Tailors skicka e-post till dig, vilket inbegriper ett nyhetsbrev med information om erbjudanden och rabatter som du kan vara intresserad av; specifikt samtycke begärs för detta.


KAKOR

All information om kakor som vi använder på webbplatsen www.mymagicstory.com finns i vår integritetspolicy och dokumentet om kakor (informationen om kakor finns i vår integritetspolicy och dokumentet om kakor).

VIKTIG INFORMATION

Kontaktuppgifter till ansvarig/representant
The Story Tailors, S.L., adress C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 in Barcelona, med skatteregistreringsnummer: B-66606617. E-postadress till kundtjänst: contact@mymagicstory.com.
The Story Tailors, S.L. har ett dataskyddsombud vars kontaktinformation är:
szamora@icab.cat.

Syftet med behandlingen: hantera inköp av personliga litterära och pedagogiska publikationer för barn och, i tillämpliga fall, nyhetsbrev. Rättslig grund: genom entydigt samtycke, när de rättsliga villkoren på vår webbplats accepteras. Mottagare: uppgifter kommer inte att överföras till tredje part såvida inte rättsliga skyldigheter föreligger, eller när det gäller uppdrag som är nödvändiga för att fullfölja den avtalade tjänsten. I detta syfte informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att kommuniceras till tryckerier och posttjänster inom deras respektive geografiska avgränsning när det är absolut nödvändigt. Detta för att tillverka produkten, skicka den och hantera uppföljningen.
Elektronisk informativ kommunikation, eller nyhetsbrev, skickas via ett företag för marknadsföring via e-post: Mailchimp. Rättigheter: kunder kan utöva rätten till åtkomst, rättelse, opposition eller radering på den adress som anges i informationsavsnittet (till kontoret eller via e-post eller med post till den adress som visas i början av detta dokument) samt på vår webbplats. Vi informerar även personer som kan vara påverkade av detta att de har rätt att begära dataportabilitet och, i förekommande fall, begränsning av behandlingen när syftet inte längre föreligger, samt att motsätta sig en specifik behandling. Den berörda parten eller de som påverkas av behandlingen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Slutligen har kunder eller berörda användare rätt att kontakta Dataskyddsbyrån, en enhet som hanterar alla aspekter relaterade till tillämpningen av dataskyddsregler och dit användare kan rapportera eller försvara sina intressen om de så önskar. Webbplatsen är www.agpd.es. Ursprung: ursprunget är de berörda parterna och deras vårdnadshavare eller föräldrar. De behandlade uppgifterna är för grundläggande identifiering, på grundnivå och av allmän karaktär. Datalagring: uppgifterna kommer att sparas så länge parterna har ett ömsesidigt intresse, på grund av förhållandets varaktighet eller genom samtycke. Uppgifterna lagras av företaget i enlighet med obligatoriska regler till dess att alla preskriptionstider har gått ut. Internationella överföringar: för närvarande sker inga. Ytterligare information: informationskanaler:
1 – E-post: contact@mymagicstory.com.
2 – Telefon: ring vår kundtjänst på telefonnummer (+34) 669 005 618 så hjälper vår personal dig.
3 – Själva kontoret: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 i Barcelona.
4 – Våra rättsliga texter som offentliggörs på webbplatsen www.mymagicstory.com, särskilt under rubrikerna Rättsligt meddelande och Integritetspolicy, samt i kontaktformulären.

ANSVARSBEGRÄNSNING

The Story Tailors tar inget ansvar för skador eller förluster som kan uppstå till följd av användning av webbplatsens innehåll. Användare som har åtkomst till sådant innehåll tar fullt ansvar.

The Story Tailors tar inget ansvar för införande av bilder eller innehåll som kan utgöra ett intrång i bildrättigheter eller immateriella och industriella äganderättigheter, eller som kan medföra brott mot lagen på något område; ansvaret vilar på den person som avtalar tjänsterna, som förbinder sig att ha lagenlig tillgång till det innehåll som används för att tillverka det projekt som är föremål för avtalet, som endast används för privat bruk. Företaget tar inte heller ansvar för eventuella semantiska, grammatiska eller ortografiska fel som införs av avtalsslutande part vid förberedelse av den avtalade produkten; dessa felaktigheter är den avtalsslutande partens ansvar. Avtalsslutande part åtar sig att inte sprida sådana fel och lägga skulden för detta på The Story Tailor.

The Story Tailors är inte heller ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid användning av en föråldrad eller defekt webbläsare, avbrott i anslutningen som kan uppstå vid överföring av data, datavirus, haverier eller avbrott i det telematiska systemet som orsakas av blockeringar, brister eller överbelastning av telefonlinjer, eller skador som orsakas av tredje part genom obehörig störning.

The Story Tailors webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse för användarna. The Story Tailors tar inget ansvar för dessa länkar och kan inte garantera efterlevnad av lämpliga integritetspolicyer. Därför sker åtkomst till sådana webbplatser enligt de användarvillkor som anges där, och på användarnas eget ansvar. Företaget tar inte heller ansvar för kontakter som användare kan komma att upprätta med möjliga medarbetare via så kallade banners.

The Story Tailors är inte ansvarig för brott mot någon tillämplig regel från användarnas sida när de besöker webbplatsen www.mymagicstory.com eller när de använder informationen som återfinns på den webbplatsen.

Vi ansvarar inte för förlust, skada eller kostnad (inklusive förlust av vinst) som uppstår som en direkt eller indirekt följd av fel eller försening i fullgörandet av någon skyldighet enligt dessa villkor på grund av någon händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll; detta omfattar men är inte begränsat till strejker, industriella åtgärder, fel i strömförsörjningen eller på utrustningen, statliga åtgärder och liknande.

The Story Tailors förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och när som helst avbryta eller neka användare tillgång till innehåll med begränsad åtkomst under någon av de ovan beskrivna omständigheterna.

LÄNKAR

Länkar som kan användas för att besöka tredje parts webbplatser har ett specifikt syfte, nämligen att förse användare med andra informationskällor som kan vara av intresse.

The Story Tailors eftersträvar att regelbundet granska innehållet i sina länkar. Det är dock omöjligt att alltid vara medveten om det specifika innehållet i länkar som föreslås. Vi ber därför användare att meddela oss i samband med tillträde till sådant innehåll om det framgår att innehållet kan strida mot gällande lag, moral eller allmän ordning. Detta görs till följande e-post: contact@mymagicstory.com.

The Story Tailors använder sig av sociala nätverk för att marknadsföra sina evenemang, tjänster och produkter och därmed nå ett så stort antal mottagare som möjligt. De rättsliga villkoren fastställs dock av det sociala nätverket i fråga.

ANSVAR

I korthet ansvarar användare själva för användningen av tjänster, innehåll, länkar och hypertext som finns på webbplatsen www.mymagicstory.com.

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter som samlas in via de olika formulären på webbplatsen omfattas av villkoren i vår integritetspolicy och detta dokument. De två dokumenten kompletterar varandra.

Vi använder endast personuppgifter som vi samlar in om användare i enlighet med vår integritetspolicy. Denna policy utgör en grundläggande del av dessa villkor, så det är viktigt att du läser den. Genom att acceptera dessa villkor accepterar och godkänner användare vår integritetspolicy.

UPPSÄGNING

Vi kan avlägsna webbplatsen eller upphöra med tillhandahållandet av någon av de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen när som helst, efter eget gottfinnande och av vilken orsak som helst. Vi kan avbryta åtkomst till webbplatsen när som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.

FÖRBEHÅLL

The Story Tailors förbehåller sig rätten att göra ändringar och uppdateringar av informationen på sin webbplats eller i dess inställningar och presentation när som helst och utan föregående meddelande. Företaget förbehåller sig även rätten att tillfälligt och utan föregående meddelande avbryta åtkomsten till webbplatsen när så krävs eller för att utföra underhåll, reparationer eller förbättringar. The Story Tailors förbehåller sig rätten att inkludera eller dra tillbaka information, helt eller delvist, från webbplatsen efter eget gottfinnande. Genom att navigera på webbplatsen godtar användare ändringar av tidigare rättsliga meddelanden och visar att de är medvetna om dessa.

TILLÄMPLIGA LAGAR OCH JURISDIKTION

Vår enhet stöder CONFIANZA ONLINE (FÖRTROENDE PÅ NÄTET, en ideell förening), registrerad i det nationella föreningsregistret, grupp 1, avsnitt 1, nationellt nummer 594400, skatteregistreringsnummer G-85804011, calle La Palma 59, Bajo A, 28015 Madrid (Spanien). För vidare information se: www.confianzaonline.es.

Dessa allmänna villkor regleras av spansk lagstiftning. För att följa bestämmelserna i lagen om alternativ tvistlösning informerar vi konsumenterna om att som medlem och enligt villkoren i den etiska koden kan användare använda sig av Confianza Online för en alternativ tvistlösning vid eventuella kontroverser. Om kontroversen rör elektroniska transaktioner med konsumenter eller dataskydd i samband med detta, kommer tvister att lösas av medlingskommittén för Confianza Online, ackrediterad för alternativ tvistlösning i konsumentfrågor. Om tvisten rör digital reklam eller dataskydd i samband med detta kommer de att skickas till reklamjuryn AUTOCONTROL.

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013 och i syfte att garantera konsumenträttigheter i konflikter med skyndsamma och rättvisa lösningar, tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform för tvistlösning på nätet som kan hittas genom följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Dessa villkor ska under alla omständigheter regleras av spansk lagstiftning.


© “The Story Tailors, S.L.” My Magic Story registrerat och patenterat.
Alla rättigheter förbehållna.
Senast uppdaterad den 2 februari 2021.

Vi använder kakor 🍪

Vi använder egna kakor och kakor från tredje part för att förbättra våra tjänster och för att visa dig reklam som anpassas till dina intressen i enlighet med dina surfvanor. Du kan ändra inställningar och hitta mer information här:

INSTÄLLNINGAR Godkänn

Inställningar för kakor och webbfyrar: 🍪

I den här panelen kan du ställa in dina preferenser för godkännande av kakor och annan identifikationsteknik som används direkt av oss eller tredje part.

Du hittar mer information i beskrivningen av kategorierna och i vårt meddelande integritetsskyddspolicy & kakor. Du kan granska och ändra dina val när som helst.