🚀 Gratis verzending vanaf 80 €

 

In overeenstemming met de informatieplicht opgenomen in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, staat hieronder de volgende informatie:

De eigenaar van deze webpagina is het bedrijf "Tulip Multimedia Projects, S.L., SL", met geregistreerd adres in c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 in Barcelona, ​​met fiscaal registratienummer: B44865111, geregistreerd in het handelsregister van Barcelona in uitgave 48697, bladzijde 71, blad B-592932, eerste inscriptie.

E-mailadres: contact@mymagicstory.com.
Functionaris voor gegevensbescherming (FG): Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

De informatie op www.mymagicstory.com vormt een informatiedienst met een uitgebreid assortiment artikelen en producten op het gebied van gepersonaliseerde kinderliteratuur die worden aangeboden door "Tulip Multimedia Projects, S.L." (hierna "Tulip Multimedia Projects, S.L."), via onze webpagina waar uiteenlopende content binnen de sector te vinden is.

Het gebruik van de website www.mymagicstory.com, maar ook enkel en alleen toegang tot de website, maakt je een gebruiker en als zodanig ga je akkoord met alle bepalingen in dit document.

Tulip Multimedia Projects, S.L. kan op elk moment de inhoud, het ontwerp en de structuur van www.mymagicstory.com wijzigen, evenals deze bepalingen, zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij ze de garanties en rechten van onze klanten of consumenten benadelen.

 

 

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot de website www.mymagicstory.com is alleen mogelijk met acceptatie van de gebruiksvoorwaarden, het beleid en de wettelijke kennisgeving die nu van kracht zijn op deze website, zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij er aanzienlijke wijzigingen zijn. Het browsen of gebruiken van deze website en check-in markers in verschillende formulieren, impliceert ondubbelzinnige acceptatie van deze voorwaarden wanneer contactgegevens worden verstrekt.

Gebruikers bezoeken www.mymagicstory.com onder hun eigen verantwoordelijkheid, en zijn hierbij verplicht om de website rechtmatig te gebruiken en geen acties uit te voeren die de website, servers of andere computerapparatuur kunnen overbelasten, beschadigen of uitschakelen. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade en verliezen die kunnen ontstaan ​​door het niet nakomen van deze verplichting. Voor toegang tot www.mymagicstory.com is de tussenkomst van externe operatoren nodig en daarom kan deze toegang worden opgeschort, geannuleerd of niet werken door omstandigheden buiten onze controle.

Tulip Multimedia Projects, S.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die hierdoor kunnen ontstaan. Gebruikers moeten zelf passende maatregelen nemen om virussen, computerwormen of andere elementen die hun computersystemen zouden kunnen veranderen, op te sporen en te verwijderen.

Gebruikers mogen de pagina niet gebruiken op een illegale of ongepaste manier, in strijd met de geldende wetgeving of toestemmingen. Gebruikers gaan akkoord met het volgen van alle instructies die wij geven voor het gebruik van de website.

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM (merk My Magic Story)

De broncode, grafische ontwerpen, afbeeldingen, foto's, animaties, software, audiovisuele inhoud, tekst, evenals informatie - inclusief onderscheidende merktekens of andere industriële eigendomsrechten - en de inhoud die wordt verzameld op www.mymagicstory.com zijn beschermd door Spaanse wetgeving voor intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van Tulip Multimedia Projects, S.L.. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, of de computerverwerking, openbare communicatie, distributie, verspreiding, wijziging, transformatie of enige andere vorm van exploitatie is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, Tulip Multimedia Projects, S.L., in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 8 en 32, tweede lid, van de Intellectuele Eigendomswet.

Toegang tot of gebruik van de website impliceert geen beëindiging van enig recht op exploitatie van de inhoud ervan.

Gebruikers kunnen het materiaal dat op deze website verschijnt uitsluitend gebruiken voor persoonlijk gebruik en privégebruik. Elk gebruik voor commerciële doeleinden of om illegale activiteiten te ontplooien is verboden. Alle rechten ontleend aan intellectueel eigendom zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Tulip Multimedia Projects, S.L..

Tulip Multimedia Projects, S.L. ziet toe op naleving van de bovenstaande voorwaarden en op een juist gebruik van de gepresenteerde website-inhoud en zal civiele en strafrechtelijke actie ondernemen bij inbreuk of schending van deze rechten door gebruikers. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Toegang tot of gebruik van de webpagina impliceert niet, a priori, dat Tulip Multimedia Projects, S.L. persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelt. We informeren je hierbij echter dat wanneer Tulip Multimedia Projects, S.L. om persoonlijke gegevens vraagt, de gebruiker naar behoren zal worden geïnformeerd, in overeenstemming met artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april (GDPR) voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, via de wettelijke kennisgeving en het privacybeleid.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld in de informatieaanvraagformulieren of tijdens de aankoop van het product, worden geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt en opgenomen in de bijbehorende archieven waarvan het eigendom bij Tulip Multimedia Projects, S.L. ligt.

Het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonlijke gegevens is bedoeld voor uitvoering van de contractuele relatie die zou kunnen worden aangegaan met Tulip Multimedia Projects, S.L., en voor het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de service die de gebruiker besluit te contracteren.

In het privacybeleid, een aanvulling op dit document, worden de processen en de doeleinden van de gegevens die jij ons mogelijk verstrekt uitgebreid beschreven.

Tulip Multimedia Projects, S.L. heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de informatie te garanderen en om wijziging, verlies of ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met het technologieniveau, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, hetzij door menselijk handelen, hetzij door de fysieke of natuurlijke omgeving. Er worden technische en organisatorische maatregelen genomen voor het bereiken van de basisdoelstellingen voor veiligheid zoals: vertrouwelijkheid, door de toegang tot informatie door onbevoegden te beperken; integriteit, door betrouwbare, kwaliteitsinformatie te onderhouden, en beschikbaarheid, door toegang tot het informatiesysteem te garanderen bij een verzoek van een geautoriseerde gebruiker.

Deze partij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie, in staat zijnde om maatregelen die soort situaties met zich mee kunnen brengen te nemen en niet te verzaken. De corporatie geeft momenteel geen gegevens van je door. Iedere mogelijke doorgifte gebeurt in volledige overeenstemming met de wet en met je uitdrukkelijke toestemming, of omdat het absoluut noodzakelijk is voor de entiteit en verband houdt met de levering van de gecontracteerde service.

Ten slotte kan Tulip Multimedia Projects, S.L. je e-mails sturen, waaronder een nieuwsbrief met informatie over beschikbare aanbiedingen en kortingen die voor jou interessant kunnen zijn, maar hiervoor wordt specifieke toestemming gevraagd.

 

COOKIES

Alle informatie over de cookies die wij gebruiken op de website www.mymagicstory.com staat in ons privacybeleid en cookies (de informatie over cookies is te vinden in Privacybeleid & Cookies).

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Contactgegevens van de verantwoordelijke / vertegenwoordiger
"Tulip Multimedia Projects, S.L.", met locatie c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 in Barcelona, met fiscaal nummer: B44865111. Het e-mailadres van de klantenservice is: contact@mymagicstory.com.
Tulip Multimedia Projects, S.L. heeft een functionaris voor gegevensbescherming:
szamora@icab.cat.

Doel van de verwerking: de bestellingen van gepersonaliseerde educatieve, literaire publicaties voor kinderen beheren en, indien van toepassing, nieuwsbrieven. Rechtsgrond: door ondubbelzinnige toestemming aangezien de wettelijke voorwaarden van onze website worden geaccepteerd. Ontvangers: gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij hiervoor wettelijke verplichtingen bestaan, of voor opdrachten die nodig zijn om de gecontracteerde service uit te voeren. Voor dit doel informeren wij je dat je gegevens, als dit strikt noodzakelijk is, zullen worden gedeeld met drukkerijen en postbedrijven binnen hun eigen geografische grenzen. Dit om het product te produceren, te verzenden en de opvolging ervan te beheren.
Elektronische mededelingen of nieuwsbrieven worden verzonden via het e-mailmarketingbedrijf Mailchimp. Rechten: klanten kunnen het recht op toegang, rectificatie, verzet of verwijdering uitoefenen op het adres vermeld in het informatiegedeelte (bij de vestiging of per e-mail of op het adres dat aan het begin van dit document staat), evenals op onze website . We informeren eventuele betrokkenen dat ze het recht hebben om gegevensportabiliteit aan te vragen en, waar van toepassing, beperking van de verwerking, wanneer het doel niet meer bestaat, en om zich specifiek te verzetten tegen een specifieke verwerking. De belanghebbende en degenen op wie de verwerking betrekking heeft, hebben het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken. Ten slotte hebben klanten of betrokken gebruikers het recht om contact op te nemen met het gegevensbeschermingsagentschap, een entiteit die elk aspect beheert dat verband houdt met de toepassing van gegevensbeschermingsregels en waar gebruikers hun belangen kunnen melden of verdedigen als ze dat willen. De webpagina is www.aepd.es. De bron is de belanghebbende en hun voogd of ouders. De verwerkte gegevens zijn bedoeld voor basisidentificatie, op basisniveau en van algemene aard. Bewaren van gegevens: de gegevens worden bewaard zolang partijen een wederzijds belang hebben, vanwege de duur van de relatie of door toestemming. De gegevens blijven in overeenstemming met de dwingende voorschriften bij het bedrijf totdat alle verjaringstermijnen zijn verstreken. Internationale transfer: momenteel worden er geen verricht. Aanvullende informatie: informatiekanalen:

1 – E-mailadres: contact@mymagicstory.com.
2 - Het etablissement zelf: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 in Barcelona.
3 - Onze juridische teksten zoals gepubliceerd op de website www.mymagicstory.com, met name in de secties "Wettelijke kennisgeving", "Privacybeleid" en de contactformulieren.

 

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tulip Multimedia Projects, S.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies dat kan optreden als gevolg van het gebruik van de inhoud van de website. Gebruikers die toegang hebben tot dergelijke inhoud, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Tulip Multimedia Projects, S.L. is niet verantwoordelijk voor het opnemen van afbeeldingen of inhoud die een inbreuk zouden kunnen vormen op beeldrechten of intellectuele en industriële eigendomsrechten, of die op enig gebied een juridische inbreuk zouden kunnen vormen; de verantwoordelijkheid berust bij de persoon die de diensten contracteert, die zich ertoe verbindt legale toegang te hebben tot de inhoud die wordt gebruikt om het project te vervaardigen dat het voorwerp van het contract is en waarvan het gebruik uitsluitend voor privédoeleinden zal zijn. Evenmin neemt het bedrijf verantwoordelijkheid voor mogelijke semantische, grammaticale of orthografische fouten die door de contractant worden geïntroduceerd bij de voorbereiding van het gecontracteerde product, deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de contractant. De contractspartij verbindt zich ertoe dergelijke fouten niet te verspreiden door The Story Tailor de schuld te geven van een dergelijke actie.

Evenzo is Tulip Multimedia Projects, S.L. niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van een verouderde of defecte browserversie, onderbrekingen in de verbinding die kunnen optreden tijdens de overdracht van gegevens, computervirussen, storingen of verbroken verbindingen in het telematicasysteem, veroorzaakte blokkades door gebreken of overbelasting van telefoonlijnen, of schade veroorzaakt door derden door onbevoegde interferentie.

De website van Story Tailor bevat links naar andere websites die mogelijk interessant zijn voor gebruikers. Tulip Multimedia Projects, S.L. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze links en kan de naleving van het toepasselijke privacybeleid niet garanderen, daarom hebben de gebruikers toegang tot de inhoud van dergelijke websites volgens de gebruiksvoorwaarden die daarin zijn uiteengezet en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid. Evenmin neemt het bedrijf verantwoordelijkheden op zich met betrekking tot contacten die gebruikers kunnen leggen met mogelijke medewerkers door middel van banners.

Tulip Multimedia Projects, S.L. is niet verantwoordelijk voor het overtreden van enige toepasselijke regel die gebruikers kunnen oplopen bij het bezoeken van de website www.mymagicstory.com of bij het gebruik van informatie die daarin is opgenomen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of uitgave (inclusief winstderving) die ontstaan als een direct of indirect gevolg van een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een verplichting onder deze algemene voorwaarden, als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, vakbondsacties, uitval van stroomtoevoer of apparatuur, overheidsmaatregelen en dergelijke.

Tulip Multimedia Projects, S.L. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een gebruiker tot inhoud met beperkte toegang in alle beschreven omstandigheden te onderbreken of te weigeren.

 

 

LINKS

Links die kunnen worden gebruikt voor webpagina's van derden hebben een specifiek doel, namelijk om gebruikers te voorzien van andere informatiebronnen die van belang kunnen zijn.

Tulip Multimedia Projects, S.L. streeft ernaar om de inhoud van haar links regelmatig te herzien. Het is echter onmogelijk om altijd op de hoogte te zijn van de specifieke inhoud van voorgestelde links. We vragen daarom om de medewerking van gebruikers wanneer ze toegang krijgen tot dergelijke inhoud, voor het geval deze mogelijk in strijd is met de huidige wetgeving, morele of openbare orde, en ons hiervan op de hoogte stellen via het volgende e-mailadres: contact@mymagicstory.com.

Tulip Multimedia Projects, S.L. gebruikt sociale netwerken om haar evenementen, diensten en producten te promoten en zo een zo groot mogelijk aantal ontvangers te bereiken, maar de wettelijke voorwaarden worden bepaald door het sociale netwerk zelf.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Kortom, gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van diensten, inhoud, links en hyperteksten op de website www.mymagicstory.com.

 

 

PRIVACYBELEID

Persoonlijke gegevens die via de verschillende formulieren op de website worden verzameld, zijn onderworpen aan de voorwaarden in ons privacybeleid en dit document. De twee documenten vullen elkaar aan.

We gebruiken alleen persoonlijke informatie die we over gebruikers verzamelen in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit beleid vormt een essentieel onderdeel van deze algemene voorwaarden, dus het is belangrijk dat je het leest. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, accepteren gebruikers en stemmen ze in met ons privacybeleid.

 

 

BEËINDIGING

We kunnen de website op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook verwijderen, of stoppen met het aanbieden van een van de diensten die via de website beschikbaar zijn. We kunnen de toegang tot de website op elk moment naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken.

 

 

VOORBEHOUD

Tulip Multimedia Projects, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op haar website of in de configuratie en presentatie ervan. Het behoudt zich ook het recht voor om tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website op te schorten om redenen van mogelijke noodzaak en om onderhoud, herstellingen of verbeteringen uit te voeren. Tulip Multimedia Projects, S.L. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken informatie geheel of gedeeltelijk van de website op te nemen of in te trekken. Het browsen van gebruikers impliceert veronderstellingen van wijzigingen die zijn aangebracht in eerdere wettelijke kennisgevingen die mogelijk hebben plaatsgevonden, en dat zij hiervan op de hoogte zijn.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Wij wijzen u erop dat u via de volgende link toegang hebt tot het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


Op deze voorwaarden is in ieder geval de Spaanse en Europese wetgeving van toepassing.


© “Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story geregistreerd en gepatenteerd.
Alle rechten voorbehouden
Laatst bijgewerkt op 16 mei 2023.

 

 

Wij gebruiken cookies 🍪

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren en je reclame te laten zien gebaseerd op je voorkeuren aan de hand van een analyse van je browsegedrag. Om de instellingen te wijzigen en voor meer informatie kun je hier terecht:

INSTELLINGEN Akkoord

Instellingen voor cookies en webbakens:
 🍪

In dit paneel kun je je voorkeuren aanpassen met betrekking tot je toestemming voor cookies of voor enige andere identificatietechnologie die rechtstreeks door ons of door een derde partij wordt gebruikt.

Voor meer informatie kun je de beschrijving voor elke categorie lezen, of ons Privacy & Cookiebeleid. Je kunt je keuzes te allen tijde herzien en wijzigen.