🚀 Doprava zdarma u objednávek nad 80 €

V souladu s informační povinností podle článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou následující informace uvedeny níže:

společnost, která vlastní tyto webové stránky, je společnost „Tulip Multimedia Projects, S.L.“ sídlící na adresec/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 v Barceloně, s daňovým identifikačním číslem: B44865111, zapsaná v obchodním rejstříku Barcelony do svazku 48697, folio 71, list B-592932, první registrace.

Kontaktní e-mailová adresa: contact@mymagicstory.com.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO-Data Protection Officer): Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

Informace obsažené na www.mymagicstory.com představují informační službu s různorodým sortimentem zboží a produktů nabízených společností „Tulip Multimedia Projects, S.L.“ (dále jen „Tulip Multimedia Projects, S.L.“) v oblasti osobních dětských literárních publikací. Prostřednictvím našich webových stránek můžete získat přístup k široké škále obsahu v rámci tohoto odvětví.

Používáním webových stránek www.mymagicstory.com, včetně pouhého přístupu, se stáváte uživatelem a zavazujete se dodržovat všechna ustanovení obsažená v tomto dokumentu.

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L může kdykoli upravit obsah, vzhled a strukturu www.mymagicstory.com stejně jako tato ustanovení bez předchozího upozornění, pokud to neovlivní záruky a práva našich klientů nebo spotřebitelů.PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Přístup na webové stránky www.mymagicstory.com vyžaduje souhlas s podmínkami používání, zásadami a právními informacemi, které jsou v současné době platné na těchto webových stránkách a které mohou být změněny bez předchozího upozornění, pokud neexistují podstatné odchylky. Procházení nebo používání tohoto webu spolu s vyjádřením souhlasu (značka zaškrtnutí) v různých formách znamená jednoznačné přijetí těchto podmínek při poskytnutí kontaktních údajů.

Uživatelé přistupují na www.mymagicstory.com na svou vlastní odpovědnost, zavazují se používat webové stránky v souladu se zákonem a neprovádět žádné kroky, které by mohly přetížit, poškodit nebo deaktivovat webové stránky, servery a další počítačová zařízení. Uživatelé budou zodpovědní za jakékoli škody a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku porušení této povinnosti. Přístup na www.mymagicstory.com vyžaduje intervenci provozovatelů třetích stran, proto může být takový přístup pozastaven, zrušen nebo může být nedostupný v důsledku okolností mimo naši kontrolu.

Tulip Multimedia Projects, S.L. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které v důsledku toho mohou nastat. Je na uživatelích, aby přijali vhodná opatření k odhalení a odstranění přítomnosti virů, červů nebo jiných prvků, které by mohly změnit jejich počítačové systémy.

Uživatelé nesmějí používat stránky jakýmkoli protiprávním nebo nevhodným způsobem a porušovat tím příslušné právní předpisy nebo povolení. Uživatelé souhlasí s dodržováním všech pokynů, které jsou uvedeny v souvislosti s používáním webových stránek.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (značka My Magic Story)

Zdrojový kód, grafické návrhy, obrázky, fotografie, animace, software, audiovizuální obsah, text, jakož i informace, včetně rozlišovacích znaků nebo jiných práv průmyslového vlastnictví a obsahu shromážděného na www.mymagicstory.com jsou chráněny španělskými zákony o právech duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch Tulip Multimedia Projects, S.L.. Není povolena částečná nebo úplná reprodukce těchto webových stránek nebo jejich počítačového zpracování, veřejná komunikace, distribuce, šíření, modifikace, transformace nebo jakákoli jiná forma využívání obsahu bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek Tulip Multimedia Projects, S.L., v souladu s ustanoveními článků 8 a 32 druhého odstavce zákona o duševním vlastnictví.

Přístup na web nebo jeho používání neznamená udělení jakýchkoli práv na jeho obsah.

Uživatelé mohou pouze a výhradně používat materiál, který se na těchto webových stránkách objevuje, pro osobní a soukromé účely. Jakékoli použití pro komerční účely nebo k nezákonným činnostem je zakázáno. Všechna práva vyplývající z duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena Tulip Multimedia Projects, S.L..

Tulip Multimedia Projects, S.L. bude dohlížet na dodržování výše uvedených podmínek a správného používání obsahu prezentovaného na webovém portálu společnosti, přičemž bude uplatňovat veškerá odpovídající opatření občanskoprávní a trestněprávní povahy v případě porušení nebo nedodržení těchto práv uživateli.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přístup na web nebo jeho používání neznamená a priori shromažďování osobních údajů uživatelů společností Tulip Multimedia Projects, S.L.. Nicméně, tímto vám oznamujeme, že když společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. požaduje osobní údaje, bude uživatel řádně informován v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) o obecném nařízení o ochraně osobních údajů, a to prostřednictvím právního oznámení a zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím formulářů žádosti o poskytnutí informací nebo během procesu nákupu produktu budou předmětem automatizovaného nebo smíšeného zpracování a budou začleněny do odpovídajících souborů, jejichž vlastnictví spadá pod Tulip Multimedia Projects, S.L..

Shromažďování a automatizované zpracování osobních údajů je určeno k zachování smluvního vztahu, který může být se společností Tulip Multimedia Projects, S.L. navázán, stejně jako k řízení, správě, informování o, poskytování a zlepšování služeb, kterých se uživatel rozhodne využít.

Zásady ochrany osobních údajů, které doplňují tento dokument, podrobně popisují příslušné procesy a účely údajů, které nám poskytujete.

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. přijala nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti informací a k tomu, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k osobním údajům, změně, ztrátě nebo neoprávněnému zpracování s ohledem na úroveň technologie, povahu uložených údajů a rizika, jimž jsou vystaveny, ať už způsobená lidskou činností, nebo fyzickým či přírodním prostředím. Budou přijata technická a organizační opatření zaměřená na dosažení základních bezpečnostních cílů, kterými jsou například: důvěrnost, chápána jako omezení přístupu neoprávněných osob k informacím; integrita, chápána jako udržování spolehlivých a kvalitních informací; a dostupnost, chápána jako záruka přístupu do informačního systému na žádost oprávněného uživatele.

Tato strana nenese žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých údajů a může a nemusí upustit od opatření vyplývajících z těchto situací. Společnost v současné době neprovádí převod vašich údajů. Jakýkoli případný převod údajů bude proveden plně v souladu s právními předpisy a na základě vašeho výslovného souhlasu nebo proto, že je to pro subjekt naprosto nezbytné a souvisí s poskytováním sjednaných služeb.

Konečně, společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. vám může zasílat e-maily, které obsahují newsletter s informacemi o aktuálních nabídkách a slevách, které pro vás mohou být zajímavé, ale je k tomu vyžadován váš souhlas.SOUBORY COOKIE

Veškeré informace týkající se souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách www.mymagicstory.com, jsou uvedeny v našich zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies (informace o souborech cookie naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies).DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kontaktní údaje odpovědného/zástupce
„Tulip Multimedia Projects, S.L.“, adresa:c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona, s daňovým identifikačním číslem: B44865111. E-mailová adresa zákaznického servisu je: contact@mymagicstory.com.
Tulip Multimedia Projects, S.L. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje:
szamora@icab.cat.

Účel zpracování údajů: řízení nákupu personalizovaných vzdělávacích literárních publikací pro děti a případně newsletterů. Právní důvod: prostřednictvím jednoznačného souhlasu, když jsou přijaty právní podmínky našeho webu. Příjemci: údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání na základě zákonné povinnosti nebo pro účely řádného plnění smlouvy. Za tímto účelem vás informujeme, že bude-li to nezbytně nutné, vaše údaje budou sdělovány tiskárnám a poštovním službám v rámci jejich geografického vymezení, aby bylo možné produkt vyrobit, odeslat a následně sledovat.
Elektronická informační komunikace nebo newslettery se zasílají prostřednictvím e-mailové marketingové společnosti Mailchimp. Práva: zákazníci mohou uplatnit právo na přístup, opravu, námitku nebo výmaz na adrese uvedené v sekci informací (přímo v sídle společnosti, e-mailem nebo zasláním žádosti na adresu uvedenou na začátku tohoto dokumentu), jakož i prostřednictvím našich webových stránek. Rovněž informujeme osoby, kterých by se to mohlo týkat, že mají právo na přenositelnost údajů a případně na omezení zpracování, pokud již neexistuje důvod pro zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování z konkrétních důvodů. Zainteresovaná strana nebo osoby, kterých se zpracování týká, mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat. A konečně, zákazníci nebo dotčení uživatelé mají právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, což je orgán, který spravuje jakýkoli aspekt související s uplatňováním předpisů o ochraně údajů a kde uživatelé mohou nahlásit stížnosti nebo hájit své zájmy, pokud si to přejí. Webová stránka je: www.aepd.es. Původ: zdrojem údajů je zainteresovaná strana a její opatrovníci nebo rodiče. Zpracovávané údaje slouží pro základní identifikaci, na základní úrovni a obecné povahy. Uchovávání údajů: údaje budou uchovávány po dobu, po kterou existuje společný zájem stran, vzhledem k době trvání vztahu nebo souhlasu. Údaje zůstanou u společnosti v souladu se závaznými předpisy, dokud nevyprší platnost všech promlčecích lhůt. Mezinárodní předávání údajů: v současné době není prováděno.
Další informace: informační kanály:
1 – e-mailová adresa: contact@mymagicstory.com.
2 – sídlo společnosti: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
3 – naše právní texty zveřejněné na webových stránkách www.mymagicstory.com, konkrétně sekce „právní oznámení“, „zásady ochrany osobních údajů“ a kontaktní formuláře.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tulip Multimedia Projects, S.L. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku použití obsahu webových stránek. Výhradní odpovědnost nesou uživatelé, kteří ke stránkám přistupují.

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. nepřebírá žádnou odpovědnost za začlenění jakýchkoli obrazových snímků nebo obsahu, které by mohly představovat porušení práv ke snímkům nebo práv duševního a průmyslového vlastnictví, nebo představovat porušení zákona v jakékoli oblasti; odpovědnost spočívá na jednotlivci, který uzavře smlouvu o službách a zavazuje se, že bude mít legální přístup k obsahu použitému k vytvoření projektu, který je předmětem smlouvy, jehož použití bude výhradně soukromé. Společnost rovněž nepřebírá odpovědnost za případné sémantické, gramatické nebo ortografické chyby, které smluvní strana zavedla při přípravě smluvního produktu, za tyto nese odpovědnost smluvní strana. Smluvní strana se zavazuje, že takové chyby nebude zveřejňovat a přisuzovat vinu společnosti Tulip Multimedia Projects, S.L..

Ve stejném smyslu společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. neodpovídá za možné škody, které mohou vzniknout v důsledku použití zastaralé nebo vadné verze prohlížeče, přerušení spojení, ke kterému může dojít během přenosu dat, počítačové viry, poruchy nebo odpojení v telematickém systému, zablokování způsobené nedostatky nebo přetížením telefonních linek, stejně jako za škody způsobené třetími stranami prostřednictvím neoprávněného zásahu.

Internetové stránky Tulip Multimedia Projects, S.L. obsahují odkazy na jiné webové stránky, které mohou být pro uživatele zajímavé. Tulip Multimedia Projects, S.L. nenese žádnou odpovědnost za tyto odkazy a nemůže zaručit dodržování příslušných zásad ochrany osobních údajů, proto uživatelé přistupují k obsahu takových webových stránek v souladu s podmínkami použití stanovenými na těchto stránkách a na svou výhradní odpovědnost. Společnost nepřebírá odpovědnost ani za kontakty, které mohou uživatelé navázat s možnými spolupracovníky prostřednictvím bannerů.

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. není odpovědná za porušení jakéhokoli platného pravidla, které by mohlo uživatelům vzniknout při přístupu na web www.mymagicstory.com nebo při použití informací na něm obsažených.

Nejsme zodpovědní za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně ušlého zisku), které mohou nastat v přímém či nepřímém důsledku jakéhokoli selhání nebo zpoždění při plnění jakéhokoli závazku podle těchto podmínek, v důsledku jakékoli události nebo okolností mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, protestních akcí, selhání napájecích zdrojů nebo zařízení, vládních opatření a podobně.

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odepřít nebo přerušit přístup jakéhokoli uživatele k obsahu s omezeným přístupem za všech popsaných okolností.ODKAZY

Odkazy, které vedou na webové stránky třetích stran, mají konkrétní účel, a to poskytovat uživatelům další zdroje informací, které by mohly být zajímavé.

Tulip Multimedia Projects, S.L. se snaží pravidelně kontrolovat obsah svých odkazů. Nicméně je nemožné vždy přezkoumat všechen aktuální obsah navrhovaných odkazů. Žádáme proto uživatele o spolupráci, aby nás upozornili prostřednictvím následujícího e-mailu: contact@mymagicstory.com, pokud by obsah, ke kterému přistupují, byl v rozporu s platným zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. využívá sociálních sítí k propagaci svých akcí, služeb a produktů, aby dosáhla co největšího počtu příjemců, ale právní podmínky jsou stanoveny samotnou sociální sítí.ODPOVĚDNOST

Stručně řečeno, uživatelé jsou výhradně zodpovědní za používání služeb, obsahu, odkazů a hypertextových odkazů obsažených na webových stránkách www.mymagicstory.com.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím různých formulářů na internetových stránkách podléhají podmínkám stanoveným v našich zásadách ochrany osobních údajů a v tomto dokumentu. Tyto dva dokumenty se vzájemně doplňují.

Osobní údaje, které o uživatelích shromažďujeme, budeme používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady tvoří podstatnou součást těchto podmínek, takže je důležité, abyste si je přečetli. Přijetím těchto smluvních podmínek uživatelé přijímají a souhlasí s našimi zásadami ochrany osobních údajů.UKONČENÍ služeb

Webové stránky můžeme odstranit nebo ukončit poskytování jakýchkoli služeb, které jsou na stránkách k dispozici, a to kdykoli, dle našeho výhradního uvážení a z jakéhokoli důvodu. Přístup na webové stránky můžeme dle našeho výhradního uvážení a bez předchozího upozornění kdykoli přerušit.VÝHRADA práv

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny a aktualizace informací obsažených na webových stránkách nebo v konfiguraci a prezentaci. Rovněž si vyhrazuje právo dočasně a bez předchozího upozornění pozastavit přístup k internetovým stránkám z důvodů možné potřeby a pro účely údržby, oprav nebo zlepšování. Tulip Multimedia Projects, S.L. si vyhrazuje právo zahrnout nebo stáhnout jakékoli informace z webu, a to zcela nebo zčásti, podle vlastního uvážení. V případě úprav předchozích právních oznámení se předpokládá jejich znalost uživatelem, který webové stránky prochází.ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Vezměte prosím na vědomí, že přístup k online platformě Evropské unie pro řešení sporů je možný prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


Tyto podmínky se v každém případě řídí španělskými a evropskými právními předpisy.
© „Tulip Multimedia Projects, S.L.“ My Magic Story je patentovaná ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 16. květen 2023.Používáme soubory cookie 🍪

Používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran k vylepšení našich služeb a zobrazování reklam souvisejících s vašimi preferencemi na základě analýzy vašich zvyklostí při prohlížení. Nastavení můžete změnit zde:

NASTAVIT PREFERENCE Přijmout

Nastavení souborů cookie a webových signálů 🍪

V tomto panelu můžete přizpůsobit preference týkající se vašeho souhlasu se soubory cookie nebo s jakoukoli jinou identifikační technologií používanou přímo námi nebo třetí stranou.

Chcete-li získat více informací, přečtěte si prosím popis každé kategorie nebo naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání cookies. Svou volbu můžete kdykoli zkontrolovat a změnit.