🚀 Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 230 zł


Strona www.mymagicstory.com jest własnością The Story Tailors, S.L., z CIF: B-66606617, z siedzibą w Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona. E-mail: kontaktpl@mymagicstory.com. Telefoniczna obsługa klienta: (+34) 669 005 618 / (+34) 93 794 81 58.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę, abyś mógł(-a) zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, komunikujemy, ujawniamy i wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy informować Cię za pośrednictwem naszych tekstów prawnych o sposobie postępowania z Twoimi danymi w sposób całkowicie przejrzysty, który będzie zasadniczo związany z powierzonym nam przez Ciebie zadaniem, jak również z zarządzaniem, administrowaniem i wszelkimi innymi celami, które nie są niezgodne z powyższym. Dlatego przy zawieraniu umowy lub nawiązywaniu stosunków handlowych z nami musisz wyrazić swoją bezwarunkową zgodę poprzez obowiązkową weryfikację, która zakłada zaakceptowanie tekstów prawnych. Dane osobowe gromadzimy w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby. Dane osobowe muszą być adekwatne do celów, do których mają być użyte, oraz, w zakresie niezbędnym do tych celów, muszą być dokładne, kompletne i aktualne. Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i utrzymania poufności danych osobowych.

 

 

Jakie informacje zbieramy?

 

Podczas składania zamówienia na naszej stronie internetowej, zostaniesz poproszony(-a) o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i innych danych identyfikacyjnych. Zebrane informacje są wykorzystywane do przetwarzania transakcji i wysyłania okresowych wiadomości e-mail. (W przypadku e-maili dotyczących produktów, które będziemy sprzedawać w przyszłości, zawsze masz możliwość zrezygnowania z tych e-maili w momencie zawierania umowy na produkt). Wśród klas danych osobowych, które ta platforma gromadzi, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, są: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, kraj, miasto, kod pocztowy, płeć, nazwa firmy, pliki cookie i dane użytkowe.

Dane osobowe mogą być podawane przez użytkownika z własnej woli lub mogą być zbierane automatycznie w trakcie korzystania z tej platformy.

Odmowa podania przez użytkownika określonych danych osobowych lub niezaakceptowanie naszych tekstów prawnych może uniemożliwić świadczenie usług przez tę platformę.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej platformy i oświadcza, że posiada zgodę tych osób trzecich na przekazanie tych danych właścicielowi.

 

Jak chronimy informacje o odwiedzających?

 

Wdrażamy środki bezpieczeństwa przy składaniu zamówienia przez użytkownika, w tym stosowanie certyfikatu SSL. Nie przechowujemy informacji o karcie kredytowej i do obsługi transakcji korzystamy z usług wyspecjalizowanego dostawcy bramek płatniczych.


Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia (RODO) o danych osobowych (UODCO), informujemy, że dane osobowe, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszej strony internetowej lub wysyłając wiadomości e-mail, zostaną włączone do automatycznego pliku należącego do The Story Tailors, S.L. w celu zarządzania, dostarczania, rozszerzania i udoskonalania usług oferowanych na stronie internetowej, realizacji zawartych za jego pośrednictwem umów, przesyłania formularzy ankiet, badania korzystania z usług przez zarejestrowanych użytkowników, przesyłania aktualizacji usług, a także przesyłania informacji reklamowych i/lub promocyjnych o produktach i usługach oferowanych przez stronę internetową www.mymagicstory.com wyrażając zgodę na to, aby użytkownik zarejestrował się w celu przesyłania takich informacji w jakikolwiek sposób, również w przyszłości, a w szczególności poczty i poczty elektronicznej. Jeśli wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę, użyjemy Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

Zgoda zarejestrowanego Użytkownika na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub równoważnych środków elektronicznych może zostać odwołana poprzez powiadomienie skierowane na następujący adres e-mail kontaktpl@mymagicstory.com lub poprzez link służący do rezygnacji z subskrypcji samych promocyjnych wiadomości e-mail. Zarejestrowany użytkownik ma również możliwość dostępu do swoich danych osobowych i dokonania w nich odpowiednich zmian. W tym sensie zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na podanie pewnych informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych i na bieżąco aktualizuje podane dane na stronie www.mymagicstory.com. Zarejestrowany użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, w stosownych przypadkach, ograniczenia i przeniesienia danych, wysyłając zawiadomienie na adres podany w niniejszym punkcie. Zarejestrowany użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość udostępnionych danych. www.mymagicstory.com zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zarejestrowanych usług każdego użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań podejmowanych na podstawie przepisów prawa.


Jaki jest cel przetwarzania zgromadzonych danych?

 

Względne dane użytkownika zbierane są w celu realizacji i urzeczywistnienia umowy zawartej między stronami (dostawa towaru), jak również w następujących celach: statystyki, interakcji z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, kontaktu z użytkownikiem, zarządzania kontaktami i wysyłania wiadomości, zarządzania płatnościami, rejestracji i uwierzytelniania, remarketingu i targetowania behawioralnego, reklam, testowania wydajności zawartości i funkcjonalności (testy A/B), hostingu i infrastruktury backendowej, monitorowania infrastruktury, zarządzania bazami danych użytkowników, mapowania ciepła, interakcji z platformami czatu na żywo, interakcji lokalizacyjnych, zarządzania zapytaniami o pomoc i kontakt, komentowania treści i wyświetlania treści platform zewnętrznych.

Zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności każdej z platform, za pośrednictwem których zbierane są dane osobowe, takich jak portale społecznościowe lub platformy płatnicze.

Nasze główne działania w tym zakresie obejmują:
- Okresowe wysyłanie newslettera.
- Współdziałanie w ramach sieci społecznościowych i tych, które mogą istnieć w przyszłości, jak również przesyłanie informacji, które mogą być interesujące dla użytkownika (zawsze należy pamiętać, że w tym kontekście sieci mają swoje własne teksty prawne).
- Wysyłanie e-maili reklamowych dotyczących m.in. naszych przyszłych książek lub produktów, rabatów i promocji (użytkownik może w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od umowy, a przede wszystkim ma możliwość podania takiej odmowy nawet w momencie zawarcia umowy z The Story Tailors, gdzie użytkownik ma możliwość zameldowania się, co pozwala na odmowę tej opcji).
- Użytkownikowi zostaną również przesłane treści reklamowe za pośrednictwem zwykłej poczty, a także treści, które nie są ze sobą sprzeczne, jak np. kartka świąteczna, którą wymieniliśmy tutaj jako przykład.
- System wysyła również wiadomość e-mail, gdy wykryje, że użytkownik rozpoczął proces zawierania umowy, ale z różnych powodów nie zakończył go. Taka komunikacja odbywa się za pośrednictwem dostarczonego e-maila i jest ograniczona do określonego celu.
- Nasza strona może sporadycznie udostępnić czat, na którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcje (The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za złożone oświadczenia i może przeprowadzać okresowe kontrole treści, w tym w każdej chwili anulować dostęp).
- Podane dane osób niepełnoletnich, które umożliwiają ich identyfikację, są rozumiane jako dane przekazane przez osobę dorosłą i w związku z tym osoba ta przyjmuje na siebie zgodę na przetwarzanie danych i zadania niezbędne do wykonania usługi objętej umową oraz odpowiedzialność za przesłanie tych danych po uzyskaniu niezbędnych zgód, jeśli takie istnieją, od osób trzecich.


Przekazywanie danych osobowych

 

Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak prawo do udostępnienia zebranych danych osobowych użytkownika osobom trzecim w okolicznościach opisanych poniżej.

Podane przez użytkownika dane osobowe możemy przekazać naszym dostawcom i partnerom biznesowym, którzy działają w naszym imieniu w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu komunikacji z użytkownikiem przy dokonywaniu zakupu, w celu zarządzania sprzedażą i przestrzegania warunków sprzedaży.

Możliwe jest, że dzięki przeprowadzanym operacjom przetwarzania danych istnieją inni odbiorcy takich danych, np. nasi dostawcy usług płatniczych lub ubezpieczyciele płatności, nasi dostawcy usług transportowych i nasi partnerzy biznesowi. Zgodę na cesję wyrażają również, w stosownych przypadkach, podmioty, z którymi współpracujemy, w każdym momencie, w celu ulepszenia listy propozycji usług lub produktów, zawsze szukając korzystnych warunków dla użytkownika. Określanie subskrybowanych, głównych zleceń, jest niezbędne do realizacji subskrybowanej umowy i jest realizowane z firmami transportowymi, które będą realizować zamówiony produkt oraz drukarniami, które będą realizować zamówioną książkę.

Przekazujemy również dane zewnętrznym podmiotom komercyjnym, zarówno w przypadku naszych przesyłek reklamowych, jak i innych podmiotów handlowych, z którymi współpracujemy. Zaakceptowanie naszych tekstów prawnych oznacza wyrażenie zgody na wymienione przez nas działania.

W przypadku naszych partnerów handlowych lub podmiotów, z którymi współpracujemy, w przypadku cesji, ostrzegaliśmy ich, że będą zawsze powiązani z tymi partnerami, reprezentowanym przez nich sektorem handlowym i przetwarzaniem danych, jeśli dotyczy.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa. W szczególności, w odniesieniu do dochodzeń związanych z bezpieczeństwem lub zgodnością z obowiązującym prawem, w celu przestrzegania przepisów prawa lub zarządzeń lub procedur sądowych i policyjnych. Podobnie, w celu ochrony praw lub własności naszych pracowników, subskrybentów i naszych usług, jak również w celu zbadania, unikania lub inicjowania działań w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami, które wiążą się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniami regulaminu lub polityki prywatności lub w jakikolwiek inny sposób dozwolony przez prawo. Na koniec, również w ramach każdego procesu reorganizacji przedsiębiorstwa (jak w przypadku fuzji, przejęcia i/lub sprzedaży całości, większości lub części naszych aktywów), w celu ostatecznego przeniesienia Twojej firmy lub potencjalnych nabywców i audytorów.

 

Dodatkowe informacje o gromadzeniu danych i ich przetwarzaniu

 

Obrona prawna
Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystane w celu obrony prawnej właściciela na rozprawie sądowej lub na etapie wstępnym przed ewentualnym procesem sądowym wynikającym z niewłaściwego korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub usług powiązanych.

Użytkownik jest świadomy, że właściciel może być zobowiązany przez władze publiczne do ujawnienia danych osobowych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, platforma ta może dostarczać użytkownikowi informacje kontekstowe dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dziennik systemowy i konserwacja
Z powodów związanych z eksploatacją i konserwacją, ta platforma i wszelkie inne usługi osób trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dziennik systemowy, to znaczy pliki, które rejestrują interakcje i mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce prywatności
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili uzyskać od firmy odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

Wykonywanie praw przez posiadaczy danych
Użytkownicy są informowani, że dostarczone dane osobowe zostaną włączone do różnych plików, należycie zarejestrowane w Generalnym Rejestrze Ochrony Danych Osobowych, których właścicielem i osobą odpowiedzialną jest The Story Tailors (CIF: B-6660666617), z siedzibą przy C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, prowadząc mieszane przetwarzanie danych w celu utrzymania stosunków handlowych, jak również w celu otrzymania informacji reklamowych o wszystkich naszych usługach.

Zgodnie z tym, co zostało ustalone w normatywnej liście ochrony danych, użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, w jego przypadku ograniczenia i przenoszenia, wysyłając pisemny komunikat do The Story Tailors, C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, w którym potwierdzi swoją tożsamość, lub na adres e-mail kontaktpl@mymagicstory.com. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko i kserokopię dowodu osobistego osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego, a także dokument potwierdzający przedstawicielstwo, podanie zawierające wniosek, adres do celów powiadomień, datę i podpis wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające złożenie wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia określonych wymogów, należy dokonać jego korekty. W odniesieniu do prawa dostępu, zostanie ono odrzucone jedynie wtedy, gdy wniosek nie spełnia wyżej wymienionych wymogów i nie ma uzasadnionego interesu w tym względzie. Korzystanie z tych praw nie wymaga żadnej opłaty.

Właściciele, do których odnoszą się dane osobowe, mają prawo do uzyskania w dowolnym momencie potwierdzenia, że były one przechowywane przez menedżera ds. przetwarzania danych, do poznania ich treści i pochodzenia, do zweryfikowania ich dokładności lub zażądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub sprostowania, do zachowania anonimowości lub zablokowania tych danych osobowych, które są traktowane z naruszeniem prawa, jak również do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu. Żądania te należy przesłać do firmy odpowiedzialnej za ich przetwarzanie, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na tej stronie.

Zmiana niniejszej polityki prywatności
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, biorąc za punkt odniesienia datę ostatniej modyfikacji wskazaną na końcu. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z modyfikacji wprowadzonych do tej polityki, musi zaprzestać korzystania z tej platformy i może zwrócić się do administratora przetwarzania danych o usunięcie swoich danych osobowych. O ile nie wskazano inaczej, polityka prywatności obowiązująca w danym momencie będzie miała zastosowanie do wszystkich danych osobowych, które do tego czasu zostały zebrane przez administratora przetwarzania danych.

Kontakt
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie dowolnego tematu związanego z polityką prywatności, wyślij nam wiadomość na adres e-mail: kontaktpl@mymagicstory.com.

Akceptacja polityki plików cookie
Korzystając z portalu My Magic Story użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie oraz przetwarzanie informacji o sobie w sposób i w celach wskazanych poniżej. My Magic Story również wyświetla informacje o swojej polityce plików cookie u góry strony głównej portalu internetowego podczas każdej sesji, aby poinformować o tym Użytkowników.

Koncepcja plików cookie
My Magic Story informuje, że pliki cookie to pliki, które strony internetowe mogą pobierać na komputer przy każdym wejściu na stronę internetową, utworzone w celu pomocy portalowi internetowemu w analizie korzystania przez użytkowników z tego portalu, które mogą być aktualizowane lub odzyskane przez podmiot odpowiedzialny za jego instalację.

Pliki te pozwalają na przechowywanie na komputerze użytkownika ilości danych, które mogą sięgać od kilku kilobajtów do kilku megabajtów.

Pliki cookie są narzędziami, które odgrywają zasadniczą rolę w świadczeniu usług społeczeństwa informacyjnego, ponieważ służą do tego, aby strona internetowa mogła przechowywać i pobierać informacje o zwyczajach przeglądania stron internetowych przez użytkowników lub ich zespół i w zależności od uzyskanych informacji może być wykorzystana do rozpoznania użytkownika i poprawy jakości usług.

Rodzaje plików cookie
Klasyfikacja składa się z różnych plików cookie, które istnieją według szeregu kategorii. Należy pamiętać, że ten sam plik cookie może być zaliczony do więcej niż jednej kategorii.

Według podmiotu, który zarządza domeną, z której wysyłane są pliki cookie i który zajmuje się uzyskanymi danymi, pliki cookie mogą być następujące:

• Własne pliki cookie to pliki, które są wysyłane do komputera użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego edytora i z których jest świadczona żądana przez użytkownika usługa.
• Pliki cookie osób trzecich to pliki, które są wysyłane do komputera użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę i z której jest świadczona żądana przez użytkownika usługa.

W zależności od okresu przechowywania plików cookie na komputerach czy w przeglądarkach użytkowników, rozróżnia się pomiędzy nimi:

• Pliki cookie sesji to pliki, które są przeznaczone do zbierania i przechowywania danych dotyczących przeglądania stron internetowych podczas uzyskiwania dostępu do portalu internetowego przez użytkownika. Są one przyzwyczajone do korzystania z nich w celu przechowywania informacji, które są potrzebne tylko do ciągłego świadczenia usługi żądanej przez użytkownika przy jednej okazji.
• Trwałe pliki cookie to pliki, w których dane są przechowywane w komputerze użytkownika i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres czasu określony przez osobę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

Ze względu na cel, w jakim są przetwarzane uzyskane dane, pliki cookie są klasyfikowane w następujący sposób:

• Niezbędne pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci: Te pliki cookie lub inne identyfikatory są wykorzystywane do działań, które są ściśle niezbędne do zarządzania i świadczenia żądanej usługi, a zatem nie wymagają zgody.
• Funkcjonalne pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci: Pozwalają nam one na oferowanie wysokiej jakości usług, ponieważ zapamiętują preferencje dotyczące przeglądania stron, historii wyszukiwania i możliwych połączeń z przeglądarkami.
• Statystyczne pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci: Pozwalają nam one na ocenę naszych odbiorców i ustalenie statystyk użytkowników w celu poprawy jakości naszych usług.
• Reklamowe pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci: Pozwalają nam one na oferowanie treści, usług i reklam dostosowanych do profilu użytkowników oraz historii przeglądania i wyszukiwania.
• Analityczne pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci: Pozwalają nam one na gromadzenie anonimowych informacji w standardowym formacie związanym z historią przeglądania stron internetowych i wzorcami zachowań naszych użytkowników.

W każdym razie musimy pamiętać, że ten sam plik cookie może mieć więcej niż jeden cel.


Pliki cookie używane w portalu internetowym My Magic Story:

A) Pliki cookie osób trzecich:

1. Google Analytics

Portal internetowy My Magic Story korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej portali internetowych udostępnianej przez Google, Inc. umożliwiającej pomiar i analizę nawigacji na stronach internetowych. Zgodnie z poprzednią typologią są to analityczne pliki cookie.
Google Inc. jest firmą Delaware z siedzibą przy 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
My Magic Story wykorzystuje pliki cookie Google Analytics, czyli pliki tekstowe, które znajdują się na Twoim komputerze jako użytkownika tej strony internetowej www.mymagicstory.com, ponieważ pozwalają nam i pomagają analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników.
My Magic Story za pośrednictwem Google Analytics web analytics uzyskuje informacje dotyczące liczby użytkowników korzystających z sieci, odwiedzanych okien, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu trwania wizyt, używanej przeglądarki, operatora świadczącego usługę, języka, używanego terminala czy miasta, któremu przypisano adres IP. Informacje, które umożliwiają lepszą i bardziej odpowiednią obsługę przez ten portal internetowy. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z serwisu internetowego (w tym jego adres IP) będą bezpośrednio przekazywane i archiwizowane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
W przeglądarce możesz zobaczyć następujące 4 pliki cookie usługi Google Analytics używanej przez My Magic Story:
„_utma”: sesyjny plik cookie, który umożliwia monitorowanie aktywności wykonywanej przez użytkowników w portalu My Magic Story.
„_utmb”: trwały plik cookie z datą ważności 2 lat, który gromadzi standardowe informacje rejestracyjne oraz dane o zwyczajach użytkowników portalu My Magic Story anonimowo.
„_utmc”: sesyjny plik cookie, który zniknie z komputera użytkownika, kiedy kończy sesję w portalu internetowym My Magic Story.
„_utmc”: trwały plik cookie, który wygasa 6 miesięcy po wejściu na portal internetowy My Magic Story.

Google będzie wykorzystywał te informacje w imieniu My Magic Story w celu śledzenia korzystania z portalu My Magic Story, tworzenia raportów o aktywności portalu oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością portalu i korzystaniem z Internetu.

My Magic Story i Google mogą przekazywać te informacje osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Ani My Magic Story, ani Google nie będą łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi posiadanymi przez siebie danymi.

2. Reklamowe pliki cookie Google i youtube.com

Wchodząc na stronę internetową, można pobrać pliki cookie związane z domeną google.com (NID) oraz Google.co.uk (NID i PREF). Te pliki cookie mogą być pobierane, ponieważ są one powiązane z niektórymi produktami i usługami Google używanymi przez ten portal internetowy.

W przypadku kliknięcia przycisku w celu zaakceptowania polityki dotyczącej plików cookie i po zakończeniu nawigacji w tym portalu internetowym, reklamowe pliki cookie osób trzecich mogą być również pobierane pod domeną youtube.com.

3. Doubleclick.net
Firma dla celów reklamowych.
„Id”: trwały plik cookie z datą wygaśnięcia po 6 miesiącach.

4. Facebook.com
Używamy plików cookie do wykorzystania ich na Facebooku do celów reklamowych zgodnie z preferencjami klienta.
„Act”, „c_user”, „csm”, „fr”, „p”, „obecność”, „s”, „xs”: trwały plik cookie z terminem ważności po 6 miesiącach.

5. Zopim
Pliki cookie, aby móc uczestniczyć w rozmowie z użytkownikami w bardziej spersonalizowany sposób.
„_cfduid”: Trwały plik cookie z datą wygaśnięcia po 6 miesiącach.

B) Nasze własne pliki cookie

Book: zawiera pełne informacje o wybranej książce
Booktailors: pojedynczy identyfikator sesji
Character_selection: wybór postaci
Id_product: identyfikacja wybranego produktu
IsFlipbookCreated: umożliwia podgląd książki
Is_error: w przypadku wystąpienia błędów
Language: język
Language_chat: język czatu
Name: imię dziecka do konfiguracji książki
Selected_character: wybrana postać
SelectedgenderradioId: wybrany numer postaci

Jak zmodyfikować ustawienia plików cookie?

My Magic Story informuje użytkownika, że w każdej chwili może on odmówić korzystania z plików cookie wybierając odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki, ale musi wiedzieć, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Oto, jak możesz wyszukać, zablokować lub usunąć pliki cookie, choć proces ten może różnić się w zależności od wersji przeglądarki:

Chrome, instrukcje: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Eksplorator, instrukcje: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to -manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, instrukcje: http://support.mozilla.org/en/kb/enable-and-disable-cookies-that-the-sites-we

Safari, instrukcje: http://support.apple.com/kb/ph5042

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.google.es/intl/analytics/privacyoverview.html lub wyłączyć obsługę plików cookie Google Analytics.

GOOGLE CHROME
Przejdź do Ustawienia lub Preferencje w menu Plik lub klikając ikonę personalizacji, która pojawia się w prawym górnym rogu.

Kliknij na opcję Pokaż ustawienia zaawansowane.
Przejdź do opcji Prywatność> Ustawienia treści.
Wybierz opcję Wszystkie pliki cookie i inne dane witryn.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich plików cookie uporządkowanych według domeny. Pliki cookie danej domeny możesz przeszukiwać poprzez wpisanie adresu częściowo lub całkowicie w polu Szukaj plików cookie.
Po zakończeniu tego filtru, na ekranie pojawi się jeden lub kilka wierszy z plikami cookie żądanej strony internetowej. Następnie należy je wybrać, aby je wyeliminować.

 

INTERNET EXPLORER
Przejdź do Narzędzi, Opcje internetowe.
Kliknij Prywatność.
Przesuń pasek, aby dostosować żądany poziom prywatności.

FIREFOX
Przejdź do Opcje lub Preferencje (w zależności od systemu operacyjnego).
Kliknij Prywatność.
W zakładce Historia wybierz opcję Użyj własnych ustawień dla historii.
Następnie pojawi się opcja Zaakceptuj pliki cookie. Możesz ją aktywować lub dezaktywować zgodnie z własnymi preferencjami.

SAFARI (iOS)
Przejdź do Ustawień, a następnie Safari.
Przejdź do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo. Zobaczysz opcję Zablokuj pliki cookie, w której możesz dostosować rodzaj blokady, którą chcesz wykonać.

SAFARI (OSX)
Przejdź do Preferencji, a następnie Prywatności.
W tej sekcji zobaczysz opcję Zablokuj pliki cookie, w której możesz dostosować rodzaj blokady, którą chcesz wykonać.

ANDROID
Uruchom przeglądarkę i naciśnij przycisk Menu, a następnie Ustawienia.
Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo i prywatność. Zobaczysz opcję Zaakceptuj pliki cookie, gdzie możesz aktywować lub dezaktywować pole.

Windows Phone
Może się ona różnić w zależności od wersji przeglądarki:
Uruchom przeglądarkę i naciśnij przycisk Menu, a następnie Ustawienia.
Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo i prywatność. Zobaczysz opcję Zaakceptuj pliki cookie, gdzie możesz aktywować lub dezaktywować pole.

Na koniec, My Magic Story informuje użytkownika o istnieniu narzędzia dostępnego online, które pozwala użytkownikom na wykrycie plików cookie każdego odwiedzanego portalu internetowego i zarządzanie ich dezaktywacją (np. Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2019

© „The Story Tailors, S.L.” My Magic Story, zarejestrowana i opatentowana marka.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia aktualizacja w październiku 2020 r.

 

 

 

Administrator danych: The Story Tailors, S.L. Cel: przesyłanie subskrybentom informacji o własnych produktach i usługach. Podstawa prawna: zgoda. Odbiorcy: dane nie są udostępniane osobom trzecim. Prawa: dostęp, poprawianie i usuwanie danych, a także inne prawa wyjaśnione w informacjach dodatkowych. Dodatkowe i szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Używamy plików cookie 🍪

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu ulepszenia naszych usług i wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami poprzez analizę Twoich nawyków przeglądania. Możesz zmienić ustawienia i uzyskać więcej informacji tutaj:

PREFERENCJE Zaakceptuj

Ustawienia plików cookie i trackerów 🍪

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących plików cookie lub innych technologii identyfikacji używanych przez nas bezpośrednio lub przez osoby trzecie.

Więcej informacji można znaleźć w opisie każdej kategorii lub w naszej Polityce prywatności i wykorzystania plików cookie. W każdej chwili możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory.