🚀 Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 230 zł


DANE IDENTYFIKACYJNE

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego informujemy, że strona internetowa jest własnością „The Story Tailors, S.L.” z CIF B-66606617, z siedzibą przy c/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, który jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Barcelony, tom 44.989, arkusz 213, karta 473.454, wpis 3. E-mail kontaktowy: kontaktpl@mymagicstory.com. Telefoniczna obsługa klienta: (+34) 669 005 618 / (+34) 93 794 81 58.

Informacje zawarte na stronie internetowej www.mymagicstory.com stanowią serwis informacyjny z szeroką gamą towarów i produktów oferowanych przez „The Story Tailors, S.L.” (dalej „The Story Tailors”) w zakresie spersonalizowanych publikacji literackich dla dzieci. Za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do różnorodnych treści w tym sektorze.

 

Korzystanie ze strony internetowej www.mymagicstory.com, w tym zwykły dostęp, przypisuje warunek Użytkownikowi, a tym samym podporządkowanie się postanowieniom zawartym w dokumencie.

 

The Story Tailors, S.L. może w dowolnym czasie modyfikować treść, projekt i strukturę www.mymagicstory.com, jak również niniejsze postanowienia, bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 

AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

 

Dostęp do strony internetowej www.mymagicstory.com wymaga akceptacji warunków jej użytkowania, polityki i informacji prawnej, które obecnie obowiązują na tej stronie internetowej i które mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, chyba że wystąpią istotne zmiany. Poruszanie się lub korzystanie ze strony internetowej i wspomnianych kanałów wsparcia, wraz z zaznaczaniem i używaniem meldunków w różnych formularzach, zakłada jednoznaczną akceptację tych warunków.

 

Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej www.mymagicstory.com na swoją wyłączną odpowiedzialność, zobowiązując się do korzystania z niej zgodnie z prawem i niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom lub prawom The Story Tailors lub stron trzecich, jak również działań, które mogłyby spowodować przeciążenie, uszkodzenie lub dezaktywację strony internetowej, serwerów i innego sprzętu komputerowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku. Dostęp do strony internetowej www.mymagicstory.com wymaga interwencji osób trzecich, dlatego taki dostęp może zostać zawieszony, anulowany lub niedostępny z przyczyn od nas niezależnych.

 

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą z tego wyniknąć. Do użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków w celu wykrycia i wyeliminowania obecności wirusów, robaków lub innych elementów, które mogłyby zmienić jego system komputerowy.

 

Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub niewłaściwy, naruszający obowiązujące przepisy prawa lub zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich instrukcji, które oferujemy w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

 


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Kod źródłowy, projekty graficzne, obrazy, zdjęcia, animacje, oprogramowanie, treści audiowizualne, tekst, jak również informacje, w tym znaki wyróżniające lub inne prawa własności przemysłowej oraz treści zgromadzone na stronie internetowej www.mymagicstory.com są chronione w ramach odpowiednich przepisów prawa polskiego dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz The Story Tailors, a całkowite lub częściowe powielanie tej strony internetowej lub jej przetwarzania komputerowego, komunikacji publicznej, dystrybucji, rozpowszechniania lub modyfikacji jest zabronione. Przekształcenie i wszelkie inne formy wykorzystania, bez uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela, The Story Tailors, jest zabronione zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32 ust. 2 prawa własności intelektualnej.

Dostęp do sieci lub korzystanie z niej nie oznacza przeniesienia praw do korzystania z jej treści.

Użytkownik może korzystać z materiałów pojawiających się na tej stronie internetowej tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Jakiekolwiek wykorzystanie w celach komercyjnych lub w celu prowadzenia nielegalnej działalności jest zabronione. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone przez The Story Tailors.

 

The Story Tailors będzie czuwać nad przestrzeganiem powyższych warunków oraz nad prawidłowym korzystaniem z treści prezentowanych na swojej stronie internetowej, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mu odpowiadają w przypadku naruszenia lub naruszenia tych praw przez użytkownika.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dostęp do strony internetowej lub jej wykorzystanie nie oznacza a priori zbierania danych osobowych użytkownika przez The Story Tailors. Jednakże informuje się, że gdy The Story Tailors zażąda danych osobowych, użytkownik zostanie o tym należycie poinformowany zgodnie z art. 13 europejskiego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, za pomocą informacji prawnej i polityki prywatności.

Dane osobowe zebrane w formularzach wniosków o udzielenie informacji lub w procesie zakupu produktu, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub mieszany i zostaną włączone do odpowiednich plików, których własność odpowiada The Story Tailors.

Gromadzenie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych ma na celu utrzymanie stosunku umownego, który może zostać nawiązany z The Story Tailors, jak również zarządzanie, administrowanie, informowanie, dostarczanie i ulepszanie usług, które użytkownik decyduje się zlecić.

W polityce prywatności, dokumencie uzupełniającym niniejszy dokument, szczegółowo opisano sposoby przetwarzania i cele danych, które możesz nam przekazać.

The Story Tailors podjął środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa danych i uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które są narażone, niezależnie od tego, czy pochodzą one z działalności człowieka, czy też ze środowiska fizycznego lub naturalnego. Podjęte zostaną środki techniczne i organizacyjne służące osiągnięciu podstawowych celów w zakresie bezpieczeństwa, takie jak: poufność, rozumiana jako ograniczenie dostępu do informacji przez osoby nieuprawnione, integralność rozumiana jako utrzymanie rzetelnej i jakościowej informacji oraz dostępność rozumiana jako gwarancja dostępu do systemu informatycznego na żądanie uprawnionego użytkownika.

Niniejsza część nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawdziwość dostarczonych informacji, będąc w stanie i nie wyrzekając się działań, które mogą wynikać z tych działań.

 

Korporacja obecnie nie dokonuje cesji danych klienta. Każde ewentualne zlecenie będzie objęte obowiązkowym przestrzeganiem przepisów prawa, za wyraźną zgodą klienta lub ze względu na to, że podmiot jest absolutnie niezbędny i związany ze świadczeniem zamówionej usługi.

 

W końcu, The Story Tailors może wysłać Ci wiadomość e-mail zawierającą biuletyn informacyjny o dostępnych ofertach i rabatach, które mogą Cię zainteresować, ale prosi o wyraźną zgodę w tym zakresie.

 

PLIKI COOKIE

 

Wszystkie informacje związane z plikami cookie, z których korzystamy na stronie internetowej www.mymagicstory.com, są zawarte w naszej polityce prywatności i plikach cookie. (Treść plików cookie znajduje się w polityce prywatności i plikach cookie).

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej/przedstawiciela:

„The Story Tailors, S.L.” jest firmą z siedzibą przy c/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, z numerem CIF: B-66606617. Adres e-mail działu obsługi klienta: kontaktpl@mymagicstory.com.

 

Cel traktowania: Zarządzanie zakupem spersonalizowanych edukacyjnych publikacji literackich dla dzieci oraz, w stosownych przypadkach, biuletynów informacyjnych.

 

Legitymacja: Poprzez jednoznaczną zgodę, gdy warunki prawne naszej strony internetowej zostaną zaakceptowane.

 

Odbiorcy: Dane nie będą dostarczane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków zobowiązań prawnych lub cesji, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

W tym celu informujemy, że dane klienta, gdy będzie to absolutnie konieczne, zostaną przekazane do drukarni i urzędów pocztowych, w ramach ich geograficznego rozgraniczenia, w celu wykonania produktu, wysłania produktu i dalszego postępowania.

Podobnie, elektroniczne komunikaty informacyjne lub biuletyny są przesyłane za pośrednictwem firmy Email Marketing Mailchimp.

Prawa: Klienci mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia informacji pod adresem podanym w warstwie (zakładka lub e-mail lub adres na początku pisma), jak również za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informujemy również osoby, których może to dotyczyć, że mają one prawo domagać się prawa do przeniesienia swoich danych, w ich przypadku, do ograniczenia przetwarzania, które jest przeprowadzane, gdy cel już nie istnieje lub wyraźnego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą lub której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

 

Na koniec, klient lub użytkownik, którego dotyczy problem, ma prawo skontaktować się z Agencją Ochrony Danych, podmiotem zarządzającym wszelkimi aspektami związanymi ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, gdzie użytkownik może zgłosić lub bronić swoich interesów w przypadku, gdy uzna to za stosowne. Strona internetowa: www.agpd.es.

Pochodzenie: Pochodzenie należy do zainteresowanej osoby i jej opiekuna lub rodziców. Przetwarzane dane mają charakter identyfikacyjny lub ogólnie podstawowy.

Przechowywanie danych: Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie istniał wspólny interes stron, ze względu na ważność relacji lub zgodę. Dane pozostaną w obrocie handlowym zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu przekroczenia terminów przedawnienia.

Przelewy międzynarodowe: obecnie nie są realizowane.

Dodatkowe informacje: kanały informacyjne:

1.- Email: kontaktpl@mymagicstory.com.
2.- Telefon: Zadzwoń do działu obsługi klienta (+34) 669005618 / (+34) 93 794 81 58, gdzie nasi pracownicy służą pomocą.
3. - Adres: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona.
4.- Poprzez nasze teksty prawne dostępne na stronie internetowej www.mymagicstory.com, w szczególności w sekcjach „Regulamin”, „Polityka prywatności” i formularz kontaktowy.


 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku korzystania z zawartości strony internetowej, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik, który ma do nich dostęp.

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio, pośrednio ani jako spółka zależna za szkody i straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z zawarcia umowy na usługę o treści dostosowanej do potrzeb klienta. Nie ponosi więc odpowiedzialności za zamieszczenie obrazów lub treści, które wiążą się z naruszeniem praw do wizerunku, własności intelektualnej i przemysłowej lub mogą pociągać za sobą naruszenie prawa w jakimkolwiek zakresie, co leży w gestii osoby zamawiającej usługi, która zobowiązuje się do posiadania legalnego dostępu do treści wykorzystywanych do przygotowania przedmiotu umowy, którego wykorzystanie będzie miało charakter wyłącznie prywatny. Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy semantyczne, gramatyczne lub ortograficzne wprowadzone przez wykonawcę w trakcie przygotowania zamówionego produktu, za które ponosi on odpowiedzialność. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieujawniania takich błędów poprzez obarczanie winą za takie działanie The Story Tailors.

W tym samym rozumieniu, The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nieaktualnej lub wadliwej wersji przeglądarki, przerw w połączeniu, które wystąpią podczas transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii lub rozłączeń w pracy systemu telematycznego, blokad spowodowanych niedostępnością lub przeciążeniem linii telefonicznych, a także za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w wyniku nieuprawnionej ingerencji.

Strona internetowa Story Tailors zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być interesujące dla użytkowników. The Story Tailors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te linki i nie może zagwarantować przestrzegania odpowiedniej polityki prywatności, dlatego też użytkownik korzysta z treści wyżej wymienionych stron internetowych na warunkach w nich określonych i na swoją wyłączną odpowiedzialność. Nie ponosi również odpowiedzialności za kontakty, które użytkownik nawiązuje z potencjalnymi współpracownikami poprzez ich banery.

 

The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek obowiązujących zasad, które mogą zostać poniesione przez użytkownika w związku z dostępem do strony internetowej www.mymagicstory.com i/lub wykorzystaniem informacji w niej zawartych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki (w tym utratę zysków), które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych warunków, z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym, między innymi, strajków, akcji protestacyjnych, awarii zasilania lub sprzętu, działań rządowych lub tym podobnych.

The Story Tailors zastrzega sobie prawo do przerwania lub odmowy, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, dostępu każdego użytkownika do treści z ograniczonym dostępem, w każdej z opisanych okoliczności.

 

LINKI

 

Linki dostępne na stronach internetowych osób trzecich mają konkretny cel. Celem tym jest dostarczenie użytkownikowi innych źródeł informacji, które mogą być interesujące.

The Story Tailors stara się przeglądać zawartość swoich linków. Nie jest jednak możliwe, aby w każdej chwili poznać konkretną treść proponowanych linków. W związku z tym prosimy o współpracę użytkowników, którzy mogą odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące legalności, moralności lub porządku publicznego, podając je do wiadomości za pośrednictwem poniższego e-maila: kontaktpl@mymagicstory.com.

The Story Tailors wykorzystuje serwisy społecznościowe do promowania swoich imprez, usług i produktów, a tym samym docierania do jak największej liczby odbiorców, ale warunki prawne są ustalone dla tego samego serwisu społecznościowego.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

W skrócie, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i hipertekstów zawartych na stronie internetowej www.mymagicstory.com.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe zbierane za pomocą różnych formularzy na stronie internetowej podlegają warunkom zawartym w naszej polityce prywatności oraz aktualnym dokumencie. Te dwa teksty wzajemnie się uzupełniają.

 

Dane osobowe, które możemy gromadzić o użytkowniku, będziemy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności. Polityka ta jest istotną częścią niniejszego regulaminu, dlatego ważne jest, aby ją przeczytać. Akceptując te warunki, użytkownik akceptuje i zgadza się z naszą polityką prywatności.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Możemy usunąć stronę internetową lub zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej w dowolnym momencie i według własnego uznania, z dowolnego powodu.

 

Możemy przerwać dostęp do strony internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

 

REZERWACJA

 

The Story Tailors zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, zmian i aktualizacji informacji zawartych na swojej stronie internetowej lub w jej konfiguracji i prezentacji. Zastrzega sobie również prawo do czasowego zawieszenia, bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do strony internetowej z powodu ewentualnej potrzeby oraz do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawczych lub ulepszających.

The Story Tailors zastrzega sobie prawo do umieszczenia lub wycofania całości lub części strony internetowej, wszelkich informacji według własnego uznania.

Nawigacja użytkownika zakłada założenie modyfikacji poprzednich tekstów prawnych, które mogą być dokonane i ich znajomość.

 

WARUNKI UMOWY:

 

Ogólne warunki umowy
Ignorowanie lub lekceważenie warunków ogólnych nie zwalnia klienta z obowiązku ich przestrzegania. Strona internetowa „The Story Tailors” jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych i nie może być wykorzystywana przez osoby niepełnoletnie. Wyraźnie wymagamy, aby rodzice lub opiekunowie prawni podjęli odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia osobom nieletnim rejestracji i dokonywania zakupów. Rejestracja zakłada ze strony klienta pełną i bezwarunkową akceptację wystawionych warunków.

 

Zamówienia i specyfikacje
Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać szczegóły dotyczące zamówienia i ceny. Użytkownik jest odpowiedzialny za skontaktowanie się z nami i powiadomienie nas o wszelkich błędach w zamówieniu tak szybko, jak to możliwe. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować nieprawidłową dostawą. Powiadomienie o jakichkolwiek błędach po upływie 20 godzin od momentu przyjęcia zamówienia nie może zostać zaakceptowane przez system, ponieważ proces drukowania zostanie rozpoczęty. W takich przypadkach firma nie ma obowiązku zwrotu kosztów zakupu. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni od daty wysyłki, ponieważ po upływie tego terminu nie są przechowywane historyczne bazy danych przesyłki.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić i opisać kolory drukowanych produktów, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej i w sekcji „Podgląd”, ale nie możemy zagwarantować, że kolory dostarczanego produktu będą dokładnie odpowiadały tym, które są wyświetlane na monitorze komputera lub na ekranie urządzenia przenośnego w momencie podglądu.

Warunki dostawy
Aby móc oferować nasze usługi w najlepszy możliwy sposób, www.mymagicstory.com postara się jak najszybciej dostarczyć spersonalizowaną historię. Dostępne metody wysyłki są standardowe i ekspresowe. Przewidywany czas dostarczenia produktu to około 15 dni roboczych od momentu zakupu w usłudze standardowej oraz 10 dni roboczych w opcji priorytetowej. Okres przygotowania spersonalizowanej książki zależy w dużej mierze od dostępności osób trzecich odpowiedzialnych za firmy poligraficzne i transportowe.

Miejsce dostawy naszych produktów zostanie podane w zamówieniu, a standardowym sposobem dostawy (o ile nie zostanie określony i uzgodniony inny sposób) będzie zwykła poczta. Dokładamy wszelkich starań, aby zarządzać każdym zamówieniem w terminie ustalonym dla każdej pozycji. Czas dostawy nie powinien być istotą niniejszych warunków i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez klienta w wyniku opóźnienia w dostawie zamówienia.

Użytkownik musi sprawdzić swój produkt po dostawie i w przypadku, gdy produkt został dostarczony przez przewoźnika, podpisać dokument odbioru przesyłki. Użytkownik nie może odrzucić zamówienia lub części zamówienia z powodu opóźnionej dostawy w przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów. Jeżeli w momencie dostawy produkty są wadliwe lub uszkodzone, użytkownik musi dostarczyć pisemny opis uszkodzeń lub wad oraz przedstawić odpowiednie dowody.

Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zamówienia w kilku przesyłkach. W przypadku, gdy zamówienie ma być zrealizowane w różnych dostawach, każda dostawa będzie stanowić niezależną umowę. Jeśli przez pomyłkę użytkownik nie odbierze zamówienia, nie będziemy zobowiązani do zwrotu wartości zakupu.

Przyjęcie dostawy
Użytkownik musi być dostępny w celu przyjęcia dostawy w ustalonym terminie, ponieważ standardowa usługa kurierska podejmie próbę dostarczenia przesyłki tylko do 2 razy. Po tych próbach przesyłka pozostanie u firmy kurierskiej przez 7 dni. Jeśli po tym czasie użytkownik nie odbierze przesyłki, zostanie ona do nas zwrócona, a koszty ponosi użytkownik. Jeśli przesyłka zostanie odrzucona lub zwrócona z powodu podania nieprawidłowego adresu, koszty ponosi użytkownik. Jeśli w tym okresie nie zostanie ona odebrana, zamówienie zostanie anulowane, a prawo do zwrotu odpowiedniej kwoty zostanie anulowane, ponieważ książki zostały wykonane na zamówienie i są spersonalizowane.

Transport
Wynajęcie jakiejkolwiek usługi lub produktu oznacza zgodę na przekazanie danych osobowych klienta firmie transportowej na podstawie danych przekazanych „The Story Tailors”.

 

Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia w związku z przekazaniem zakontraktowanego towaru przenosi odpowiedzialność na firmę transportową.

 

Nieodzownym warunkiem jest, aby w momencie odbioru towaru w podpisywanym przez przewoźnika liście przewozowym wskazać wszelkie zdarzenia, które mogą mieć miejsce w stosunku do stanu towaru, opakowania, liczby opakowań lub innych informacji mogących wskazywać na nieprawidłowości w przesyłce. Istotne jest, aby informacja o tym zdarzeniu została przekazana w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania materiału, aby w razie potrzeby móc działać.

Płatność
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. VAT jest obliczany w oparciu o końcową wartość zamówienia, w PLN oraz według przelicznika obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

Płatność dokonywana jest za pośrednictwem platformy płatniczej naszego dostawcy (obecnie karta debetowa/kredytowa lub Paypal), w momencie złożenia i zatwierdzenia przez nas zamówienia. W tym czasie zostanie pobrana pełna opłata, a umowa wejdzie w życie. Platformą, która zarządza płatnościami za pomocą karty kredytowej lub debetowej (Visa, Mastercard lub American Express) jest Adyen BV.

 

Użytkownik zgadza się, że wszystkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są prawidłowe, a wybrana metoda płatności jest jego własna i posiada wystarczające środki lub udogodnienia kredytowe na pokrycie pełnego kosztu zamówienia.

Płatność za wszystkie produkty jest dokonywana za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Użytkownik musi podać swoje dane dotyczące płatności temu dostawcy, a także może być zmuszony do zaakceptowania dodatkowych warunków w związku z korzystaniem z tej usługi. Nie możemy przyjąć i niniejszym wykluczyć, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z tego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

 

Płatność za wszystkie produkty dokonywana jest za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Użytkownik musi podać informacje dotyczące płatności temu dostawcy i może również zaakceptować dodatkowe warunki związane z korzystaniem z tej usługi. Nie możemy zaakceptować żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z tego zewnętrznego dostawcy płatności.

Polityka zwrotów i anulowania zamówienia
Przypominamy, że produkty oferowane w naszym sklepie są wykonane zgodnie ze specyfikacją użytkownika i są spersonalizowane. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, które odnoszą się do dostawy towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacją konsumenta i użytkownika, w wyniku których powstają towary spersonalizowane.

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zamówienia tylko w następujących okolicznościach:

1- Jeżeli z przyczyn leżących po stronie The Story Tailors nie byliśmy w stanie dostarczyć zamówienia w ciągu 35 dni od daty zamówienia.

2- W przypadku wadliwych produktów, niezwłocznie po wykryciu wady (biorąc pod uwagę, że produkt został sprawdzony niezwłocznie po otrzymaniu dostawy).

 

W przypadku anulowania zamówienia zgodnie z warunkami 1 lub 2, zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie koszty (w tym koszty pierwszej dostawy i koszty ponownej dostawy, jeśli występują) danego zamówienia. Powiadomienia sugerujące chęć anulowania zamówienia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: kontaktpl@mymagicstory.com.

Z wyjątkiem wyżej wymienionych okoliczności, żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie powinno dawać prawa do anulowania lub zwrotu w odniesieniu do produktów, które ze względu na swój charakter zostały wykonane według specyfikacji użytkownika i są spersonalizowane. Użytkownik musi zwrócić każdy produkt w jego oryginalnym opakowaniu (które należy zachować w tym celu).

W przypadku wadliwego produktu, sprzedający musi przystąpić, odpowiednio, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Kroki te będą bezpłatne dla konsumenta i użytkownika. W tym celu klient musi zgłosić dowód za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zdjęciami, aby móc wizualnie wykazać wadliwy produkt. Sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności, który przejawia się w ciągu dwóch lat od dostawy.

 

Internetowa platforma rozwiązywania sporów i konfliktów w dziedzinie konsumpcji, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 524/2013: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która jest dostępna do wglądu tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na stronie zawarte są informacje dotyczące udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową.

© „The Story Tailors, S.L.” My Magic Story, zarejestrowana i opatentowana marka.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

Używamy plików cookie 🍪

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu ulepszenia naszych usług i wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami poprzez analizę Twoich nawyków przeglądania. Możesz zmienić ustawienia i uzyskać więcej informacji tutaj:

PREFERENCJE Zaakceptuj

Ustawienia plików cookie i trackerów 🍪

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących plików cookie lub innych technologii identyfikacji używanych przez nas bezpośrednio lub przez osoby trzecie.

Więcej informacji można znaleźć w opisie każdej kategorii lub w naszej Polityce prywatności i wykorzystania plików cookie. W każdej chwili możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory.